Blogi | 24.11.2017

Minkälainen on hyvä päiväkoti?

Varhaiskasvatus ja oppiminen ovat murroksessa. Minkälaisia vaatimuksia uudistukset tuovat päiväkotien tilojen suunnitteluun?

Siinä, missä koulumaailmassa mietitään, miten nykyiset ja tulevat sukupolvet oppivat parhaiten, samaa asiaa täytyy pohtia myös pienempien lasten osalta päiväkodeissa. Kuten koulupuolellakin myös päiväkotimaailmassa ollaan siirtymässä kohti avoimia oppimisympäristöjä ja proaktiivista oppimista.

Kuuntelemisesta tekemällä oppimiseen

Pitkään koulumaailma ja varhaiskasvatus ovat perustuneet passiiviseen luentomaiseen oppimiseen, jossa parhaiten pärjäävät ne, jotka jaksavat ja pystyvät oppimaan kuuntelemalla. Kuitenkin monet oppivat myös tekemällä. Nykyisin Google kyseenalaistaa meidän kaikkien tarpeen ulkoa oppimiseen. Tulevaisuudessa korostuu taito asioiden yhdistelemiseen ja ymmärtämiseen sekä oivaltamiseen. Näitä asioita meidän tulisi tukea myös varhaiskasvatuksen tiloissa.

Päiväkotien tiloilla on merkitystä

Tilat luovat mahdollisuuden oppimiselle ja huonosti suunnitellut tilat voivat toimia oppimisen esteenä. Luokkamaisissa tiloissa ei voi opettaa avoimen oppimisympäristön metodein. Nykypäivänä päiväkodeissa on tavoitteena monipuoliset ja muunneltavat tilarakenteet, joita voidaan yhdistää ja muunnella monin eri tavoin toiminnan vaatimusten mukaan. Tällä tavoin jokaiselle toiminnalle ei tarvitse suunnitella omaa tilaa. Tilojen käyttö tehostuu ja monipuolistuu, kun samaa tilaa voidaan käyttää monella eri tavalla.

Päiväkodin suunnittelussa on elintärkeää ottaa huomioon myös terveellisyys, turvallisuus ja toimivuus. Näitä arvioivat monet eri viranomaistahot kuten esim. pelastuslaitos, rakennusvalvonta ja terveysviranomaiset unohtamatta palveluntuottajia, kaupungin tai kunnan varhaiskasvatusta. Näihin asioihin voidaan vaikuttaa  asiantuntevalla suunnittelulla, tilaratkaisuilla, oikeilla materiaali- ja kalustevalinnoilla.

Spontaanit liikuntahetket osaksi päivää

Uusien ohjeistusten mukaan lasten tulisi liikkua päiväkodissa vähintään kolme tuntia päivässä. Päiväkodeissa tuleekin ottaa erityisesti huomioon lasten liikunta. Lisäämällä mahdollisuuksia liikkumiselle mahdollistetaan lasten spontaanit liikuntahetket ilman, että liikkuminen on erikseen ohjattua. Liikkumismahdollisuuksia tuleekin sijoittaa sekä sisätiloihin että ulkotiloihin, jotta lasten mutkaton suhtautuminen liikkumiseen muodostuu jo varhaisessa vaiheessa.

Yhdessä päiväkotioperaattoreiden kanssa suunnitellut tilat tukevat päiväkodin pedagogiikkaa, toiminnallisia tavoitteita sekä työ- ja lasten hyvinvointia. Hyvin suunnitteluissa tiloissa viihtyvät kaikki lapsista hoitajiin ja vanhempiin. Oppiminen ja liikkuminen tapahtuu huomaamatta.

Edellinen Seuraava