Domino-koulu

Vaikuttava koulu

Hoivatilojen Domino – koulu, jolla on vaikutusta. Lataa esite

 

Tulevaisuuden koulua rakentamassa

Uusi opetussuunnitelma luotiin parantamaan suomalaista koulutyötä. Perinteisen pulpettiopetuksen sijaan OPSin tavoite on monimuotoinen oppimisympäristö, joka vahvistaa oppilaan aktiivisuutta sekä auttaa löytämään oman tavan oppia ja hahmottaa suurempia kokonaisuuksia. Uusilla oppimisympäristöillä pyritään joustavuuteen ajan, paikan, menetelmien, toteutustapojen ja oppimissisältöjen suhteen.

Domino on Hoivatilojen näkemys siitä, millainen tulevaisuuden koulun tulisi olla. Pedagogisen ohjausryhmämme asiantuntijuudella Dominosta luotiin vaikuttava oppimisympäristö, jolla on oma oppimisfilosofia ja jonka tilojen käyttö on joustavaa. Laadukkaasti rakennettuun, terveeseen kiinteistöön kuuluvat luonnollisesti myös uusimmat tekniset ratkaisut niin kiinteistön, ympäristön kuin opetusvälineistön osalta.

Domino vastaa useisiin kuntien haasteisiin

Koulu ei ole vain rakennus, jossa voi tarjota opetusta. Parhaimmillaan se on vaikuttavuushankinta, joka käynnistää positiivisen ketjureaktion antamalla sytykkeitä opettamiseen ja oppimiseen sekä vahvistaa alueen palveluja ja paikallistaloutta. Koulupäivän ulkopuolella Domino on yhteisön tila, jossa saa eväitä elämään harrastusten ja sosiaalisten kontaktien kautta.

Domino-koulukonseptin ytimeen kuuluvat

Domino antaa tilaa oppijalle

Hoivatilojen Domino on vaikuttava oppimisympäristö, jolla on oma tilahierarkia ja oppimisfilosofia. Dominossa korostuu tekemällä oppiminen (DO), välittäminen (MIND) ja hetkessä eläminen (NOW). Oppimisen eri tavat sijoittuvat luontevalla tavalla oppimaiseman eri osiin tilahierarkian mukaan. Oppimisalueajatteluun pohjautuvat muunneltavat tilat jakautuvat luonteensa mukaisesti
yksityisiin,
puoliyksityisiin,
puolijulkisiin ja
julkisiin tiloihin.

 

Domino ohjaa käyttäjää toimimaan ja liikkumaan tilassa sekä mahdollistaa ilmiöpohjaisen oppimisen ja monipuolisten pedagogisten ratkaisujen toteuttamisen. Domino antaa sytykkeitä niin opettajalle kuin oppilaallekin ottaa tila haltuun!

Kokoa haluamasi Domino

Innovatiivisen moduulisuunnittelun ansiosta Domino-koulu muovautuu juuri sen kokoiseksi ja malliseksi, kuin tarve on. Dominon ”palat” ovat oppimisympäristö-, ruokala-, hallinto-ja liikuntasalimoduuleja.

Oppimisalueajattelun mukaan suunnittelemalla pystytään saamaan enemmän tilaa oppimisympäristöihin. Oppimisalueille voidaan toteuttaa avattavia ja suljettavia luokka-tai tiimityötiloja. Moduulisuunnittelu lisää huomattavasti rakennuksen käytönaikaista tehokkuutta, kun varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja muut mahdolliset tarpeet ovat integroitavissa samaan rakennukseen. Arkkitehtuuria voidaan sovittaa aina ympäröivään rakennuskantaan.

Domino-koulu toteutetaan Hoivatilojen Terve kiinteistö -mallilla. Viimeisimmän kiinteistöteknologian lisäksi Dominossa huomioidaan terveelliset rakenneratkaisut, energiansäästö sekä opetusteknologia.

Vaikuttavan oppimisympäristön suunnittelu jatkuu sisätilojen osalta myös kalusteissa, sisustuksessa ja pihaympäristössä, jonka toiminnallisuus ja virikkeellisyys toteuttavat uuden opetussuunnitelman henkeä. Kerran kunnolla tehty kiinteistö mahdollistaa tulevaisuuden teknologian tuomisen osaksi taloa!

Domino antaa tilaa käyttäjälle

Isoissa rakennushankkeissa, kuten uuden koulun suunnittelussa voi kaikkien tilojen käyttäjien mielipiteiden ja tarpeiden saaminen mukaan lopputulokseen olla haasteellista. Me Hoivatiloilla käytämme parasta suunnitteluosaamista ja kutsumme käyttäjät mukaan vaikuttamaan lopputulokseen.

Arkkitehtitoimistona Domino-koulussa on yksi Suomen suurimmista ja vuosikymmeniä eri suunnittelualoilla kokemusta kerryttänyt UKI Arkkitehdit. UKI:n kehittämän VALO™-käyttäjälähtöisen suunnittelumenetelmän avulla tilojen tulevat käyttäjät voivat kulkea virtuaalisesti tulevassa rakennuksessa yhdessä arkkitehdin kanssa arvioimassa suunnitelmia.

Suunnittelumenetelmän taustalla on uusinta tietoa oppimisesta sekä syvällistä ymmärrystä ryhmäpsykologiasta. Menetelmän avulla voidaan suunnitella mahdollisimman toimivia tiloja ja saavuttaa kustannussäästöjä!

Domino antaa tilaa budjettiin

Investointivapaa vuokrakoulu antaa pelivaraa kunnan budjettiin: seinien sijasta palvelujen järjestämiseen. Hoivatilat on kehittänyt perinteisen vuokramallin rinnalle uudenlaisen rahoitus- ja palvelukonseptin erityisesti kunta-asiakkaita varten. Hoivatilojen elinkaarimallissa asiakas voi joko vuokrata tai liisata tilat. Sen lisäksi Hoivatilat voi ottaa ylläpito- ja huoltovastuuta tiloista yhdessä sovitun tason mukaisesti.

Domino-koulun hankinta kilpailullisella neuvottelumenettelyllä

Kilpailullinen neuvottelumenettely on hankintatapa, joka soveltuu hyvin kouluhankkeiden toteutukseen. Siinä kilpailutetaan samalla kertaa suunnittelu, rakennuttaminen sekä mahdollinen ylläpito. Hankintaan, johon sisältyy monimutkaisia vaatimusmäärittelyyn, riskienhallintaan tai rahoitukseen liittyviä tekijöitä, voidaan saavuttaa kokonaistaloudellisesti edullisin ratkaisu vuoropuheluun perustuvalla menettelyllä.

Ensin hankintayksikkö julkaisee hankintailmoituksen, johon kaikki tarjoajat voivat pyytää saada osallistua. Tarjoajien kelpoisuus määritellään hankintailmoituksessa esitetyillä vähimmäisvaatimuksilla ja arviointiperusteilla. Neuvotteluja hankinnan eri ratkaisuvaihtoehdoista, joiden tulee vastata asetettuja tarpeita ja vaatimuksia, käydään hyväksyttyjen ehdokkaiden kanssa.

Neuvotteluja voidaan pitää useampi kierros eri osa-alueista ja osallistujia voidaan karsia vaiheittain. Neuvottelujen perusteella hankintayksikkö valitsee ratkaisumallin tai -mallit eli tarkentaa tarjouspyyntöään ja pyytää lopulliset tarjoukset. Lopputuloksena on asetettuihin tavoitteisiin nähden vaikuttavin toteutus ja paras mahdollinen hankintapäätös.

Kilpailullinen neuvottelumenettely

Ratkaisu useisiin kunnan haasteisiin

Domino on pala palalta etenevä kokonaisuus, jossa yhdistyvät viimeisin pedagoginen, arkkitehtoninen ja teknologinen ymmärrys. Se on suunniteltu opetus edellä: pedagogisesti harkittu oppimisympäristö vastaa uuden OPSin vaatimuksiin ja houkuttelee oppimaan.

Domino on modulaarinen ja muunneltava, joten se mahdollistaa monitoimitalomaisen toimintojen integroinnin ja nostaa tilojen käyttöastetta. Osallistavassa hankesuunnittelussa huomioidaan kaikki koulun käyttäjät kutsumalla heidät mukaan vaikuttamaan lopputulokseen. Terve kiinteistö -mallilla rakennettu koulu kestää ja on kestävä: ympäristö ja energiaratkaisut on huomioitu.

Hankinnan kannalta investointivapaa vuokrakoulu kilpailutettuna neuvottelumenettelyn kautta mahdollistaa myös nopean toteutusaikataulun. Yhdellä sopimuksella saat helposti tarpeen mukaiset tilat!

Laitetaan yhdessä Domino liikkeelle!

Ota yhteyttä:

Petri Kauppinen
p. 0400 847 817
petri.kauppinen(at)hoivatilat.fi

Lataa Domino-esite

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.