Päivitetty viimeksi: 10.9.2018

Avainhenkilöiden kannustinjärjestelmät

Hoivatiloilla on käytössään koko henkilöstön kattava vuosipalkkiojärjestelmä, joka perustuu sekä yhtiön yhteisiin että kullekin työntekijälle asetettuihin henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Keskeisiä palkkioon vaikuttavia tekijöitä ovat kasvu, kannattavuus ja liiketoiminnan kehittäminen. Hoivatilojen avainhenkilöillä on lisäksi käytössä pitkän aikavälin osakepohjainen kannustinjärjestelmä. Hallitus päättää kullekin ansaintajaksolle ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet.

Parhaillaan on käynnissä kaksi (2) ansaintajaksoa, ansaintajakso 1.6.2018-30.11.2019 ja ansaintajakso 1.6.2018-31.5.2021. Osakepalkkio-ohjelmaan sovellettava ansaintakriteeri on osakkeen kokonaistuoton kehitys (Total Shareholder Return, TSR) ansaintajaksojen aikana. Järjestelmän perusteella maksetaan henkilöstölle palkkiona yhteensä enintään 250 000 osaketta ja rahaosuus, joka tarvitaan kattamaan palkkiosta osallistujille aiheutuvat verot. Tarkoituksena on yhdistää omistajien ja henkilöstön tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa henkilöstö yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.