Päivitetty: 27.2.2017 10:51

Avainhenkilöiden kannustinjärjestelmät

Hoivatiloilla on käytössään koko henkilöstön kattava vuosipalkkiojärjestelmä, joka perustuu sekä yhtiön yhteisiin että kullekin työntekijälle asetettuihin henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Keskeisiä palkkioon vaikuttavia tekijöitä ovat kasvu, kannattavuus ja liiketoiminnan kehittäminen. Hoivatilojen avainhenkilöillä on lisäksi käytössä pitkän aikavälin osakepohjainen kannustinjärjestelmä. Hallitus päättää kullekin ansaintajaksolle ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet. Parhaillaan on käynnissä kahden vuoden ansaintajakso, kalenterivuodet 2016-2017.  Ansaintajaksolla 2016-2017 palkitseminen perustuu yhtiön osakkeen kokonaistuoton (Total Shareholder Return, TSR) kehitykseen ansaintajakson aikana. Yhtiön hallitus voi yhtiökokoukselta 18.2.2016 saadun valtuutuksen puitteissa antaa optio- tai muita erityisiä oikeuksia. Hallituksen yhtiökokoukselta saaman valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 221.892 yhtiön uutta osaketta ja valtuutus on voimassa 31.12.2018 saakka.