Päivitetty: 19.3.2018 11:22

Palkka ja palkkioselvitys

Yhtiön lakisääteisiä hallintoelimiä ovat yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja. Lakisääteisten hallintoelimien tukena toimii talousjohtaja. Lisäksi yhtiöllä on kaksi pysyvää valiokuntaa, tarkastus- ja palkitsemisvaliokunta joiden lisäksi yhtiöllä on osakkeenomistajien nimitystoimikunta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset, joiden pohjalta yhtiökokous päättää hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista ja niiden määräytymisperusteista. Henkilön palkitsemisesta päättää yleensä hänet nimittänyt toimielin. Koska hallitus nimittää toimitusjohtajan, se päättää myös toimitusjohtajan palkitsemisesta. Lisäksi hallitus päättää toimitusjohtajalle irtisanomisen perusteella maksettavista korvauksista. Hallitus päättää myös yhtiön palkitsemisjärjestelmän periaatteista ja rakenteesta. Palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta valmistelemalla yhtiön johdon palkkausta ja etuuksia sekä johdon palkitsemis- ja kannustinjärjestelmiä.

Suomen Hoivatilat Oyj on laatinut selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen.

2017

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä (pdf)

Palkka- ja palkkioselvitys 2017 (pdf)