Päivitetty viimeksi: 29.8.2018

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan tehtävänä on arvioida yhtiön sisäisen valvontajärjestelmän ja riskienhallinnan sekä yhtiön johtamis- ja hallintoprosessien tarkoituksenmukaisuutta, riittävyyttä ja tuloksellisuutta. Sisäinen valvonta perustuu terveeseen yritys- ja johtamiskulttuuriin. Sisäistä valvontaa soveltavat yhtiön hallitus, johto ja yhtiön koko henkilökunta, jotta johto voi kohtuudella vakuuttua siitä, että

  • yhtiön eri toiminnot ovat toimivia, tehokkaita ja strategian mukaisia, jotta yhtiö edistää optimaalisesti liiketoiminnallisten tavoitteiden ja strategian toteutumista sekä turvaa riittävät resurssit;
  • yhtiön taloudellinen raportointi ja johdolle annettavat tiedot ovat luotettavia, täydellisiä ja oikea-aikaisia, eli että taloudellisen raportoinnin valmistelu, kuten tilinpäätös, liiketoimintakatsaukset ja puolivuotiskatsaukset sekä tällaisista tiedoista johdettu tieto, on luotettavaa;
  • yhtiössä noudatetaan soveltuvia lakeja ja säännöksiä sekä yhtiön sisäisiä ohjeita, käytäntöjä ja arvoja.

Taloudellisen raportoinnin sisäinen valvonta

Taloudellisen raportoinnin sisäisellä valvonnalla pyritään varmistamaan taloudellisen tiedon tarkkuus, luotettavuus, oikea-aikaisuus ja tarkoituksenmukaisuus.

Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan vastuualueet ja roolit

Ensisijaiset roolit ja vastuualueet Yhtiö sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta on määritelty seuraavasti:

Hallitus

Hallitus on viime kädessä vastuussa Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen tehtävänä on hyvän hallintotavan mukaisesti lisäksi varmistaa, että Yhtiö on riittävällä tavalla siirtänyt soveltamansa arvot toimintaansa. Hallitus määrittää Yhtiön riskinottotason ja riskinkantokyvyn sekä arvioi niitä säännöllisesti uudelleen osana Yhtiön strategiaa ja tavoitteiden asettamista. Hallitus raportoi toiminnastaan osakkeenomistajille.

Tarkastusvaliokunta 

Hallituksen tarkastusvaliokunta vastaa seuraavista sisäiseen valvontaan liittyvistä tehtävistä:

  • tilinpäätösraportoinnin prosessin seuraaminen;
  • taloudellisen raportointiprosessin valvominen;
  • Yhtiön sisäisen valvonnan, mahdollisen sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmän tehokkuuden seuraaminen;
  • Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästään antamaan selvitykseen sisältyvän taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien kuvausten käsitteleminen; ja
  • tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteisen tarkastuksen seuraaminen.

Tarkastusvaliokunta raportoi erikseen Yhtiön hallitukselle.

Toimitusjohtaja on vastuussa Yhtiön päivittäisestä hallinnosta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja luo sisäiselle valvontaympäristölle perustan osoittamalla johtajuutta ja suuntaviivoja ylemmälle johdolle sekä arvioimalla heidän tapojaan kontrolloida liiketoimintaa.

Talousjohtajan tehtävänä on varmistaa ja valvoa, että Yhtiön kirjanpito- ja taloudelliset raportointikäytännöt ovat lainmukaiset, ja että sekä ulkoinen että sisäinen talousraportointi on luotettavaa.