Päivitetty viimeksi: 2.12.2019

Avaintrendit

Hoivatilat toimii hoivakiinteistömarkkinassa, joka on viime vuosina kasvanut Suomessa voimakkaasti. Yksityinen palveluntarjonta on sekä päivähoidossa että muissa hoivan segmenteissä lisääntynyt muun muassa julkisen palvelutuotannon yksityistämisen ja palvelusetelien yleistymisen kautta. Hoivatilojen asiakaskunta muodostuu pääasiassa päivähoito- ja hoivayrityksistä, joiden liiketoiminnalle on tyypillistä se, ettei pääomia haluta kiinnittää omiin kiinteistöinvestointeihin. Lisäksi etenkin päiväkodeissa ja kouluissa ikääntyneen rakennuskannan vuoksi erilaisten kosteus- ja homevaurioiden esiintyvyys voi olla merkittävä, mikä johtaa tarpeeseen korjata nykyisiä ja rakentaa uusia kiinteistöjä.

1.

KESKITTYMISKEHITYS

Maailmanpankin tilastojen mukaan kaupungissa asuvan väestön osuus koko väestöstä Suomessa oli noin 84 % vuonna 2015. Viiden suurimman seutukunnan alueella (pääkaupunkiseutu, Tampere, Turku, Oulu, Jyväskylä) asuu tällä hetkellä noin puolet kaikista päiväkoti-ikäisistä lapsista. Suurin väestön- ja syntyvyyden kasvu tulee jatkossakin keskittymään kasvukeskuksiin. Väestön keskittyminen ja kaupungistuminen luo vahvan kysynnän ja tarpeen päiväkodeille ja kouluille sekä hoivatiloille, erityisesti kasvukeskuksissa.

2.

IKÄÄNTYMINEN
Suomen väestö on Tilastokeskuksen ja Eurostatin mukaan yksi Euroopan nopeimmin ikääntyvistä ja yli 75-vuotiaiden osuuden odotetaan nousevan merkittävästi vuoteen 2030 mennessä. Jotta kunnat voivat hoitaa lakisääteiset velvoitteensa, tarvitaan Hoivatilojen näkemyksen mukaan 20 000-30 000 uutta tehostetun palveluasumisen paikkaa. Käytännössä tämä tarkoittaisi 1000 uutta hoivakotia ja 2-3 miljardin euron kiinteistöinvestointeja – pelkästään ympärivuorokautiseen palveluasumiseen.

3.

JULKISEN SEKTORIN VELKAANTUMINEN
Julkisen sektorin taloudellinen tilanne on heikentynyt viime vuosina. Väestön ikääntyminen aiheuttaa pysyvän lisähaasteen julkisen talouden tasapainottamiselle ja johtaa eläke-, terveydenhuolto- ja pitkäaikaishoidon menojen kasvuun. Kuntasektorin toiminnan ja investointien kassavirta on ollut negatiivinen vuosina 2010-2015, mikä on johtanut kuntien lisääntyneeseen velanottoon. Kuntien lainakanta on yli kaksinkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana.

4.

PALVELUSETELIT JA HENKILÖKOHTAINEN BUDJETTI
Aito valinnanvapaus ja palveluseteleiden käyttö on lisääntynyt tasaisesti sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa että päivähoidossa. Valinnanvapaus tulee lisääntymään kaikissa hoivan segmenteissä. Päivähoidossa yksityisen sektorin osuus on vasta noin 15 %.