Päivitetty viimeksi: 10.9.2018

Tiedonantopolitiikka

Yleiset periaatteet

Hoivatilojen viestinnän tavoitteena on varmistaa, että kaikilla markkinaosapuolilla on samanaikaisesti ja viivytyksettä käytössään olennaiset ja riittävät tiedot yhtiön rahoitusvälineiden hintojen määrittämiseksi.

Yhtiön tavoitteena on tuottaa jatkuvasti johdonmukaista, luotettavaa, riittävää ja ajantasaista tietoa markkinoille sen varmistamiseksi, että pääomamarkkinaosapuolilla olisi mahdollisimman läpinäkyvä ja selkeä kuva yhtiöstä yhtiön taloudellisen tilanteen ja sen rahoitusvälineiden hintojen arvioimiseksi.

Hoivatilojen viestintä perustuu tosiasioihin: viestinnässä annetaan totuudenmukainen kuva yhtiön toiminnasta, toimintaympäristöstä, strategiasta, tavoitteista ja taloudellisesta suorituskyvystä. 

Kaikki tiedotteet julkaistaan yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.hoivatilat.fi. Yhtiön viralliset tiedottamiskielet ovat suomi ja englanti.

Sisäpiirintiedon julkistaminen ja julkistamisen lykkääminen

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) mukaisesti Hoivatilat julkistaa mahdollisimman pian yhtiötä välittömästi koskevan sisäpiirintiedon. Sisäpiirintieto julkistetaan pörssitiedotteella.

Kun yhtiö arvioi onko tieto sisäpiirintietoa, yhtiö ottaa huomioon tiedon oletettavissa olevat vaikutukset verrattuna yhtiön toimintaan kokonaisuudessaan ja kaikki muut markkinatekijät, jotka kyseisessä tilanteessa voivat vaikuttaa yhtiön rahoitusvälineen hintaan.

MAR:n mukaisesti Hoivatilat voi päättää lykätä
sisäpiirintiedon julkistamista, mikäli kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:
Sisäpiirintiedon välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi yhtiön oikeutetut edut;
b. julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan; ja
c. sisäpiirintiedon säilyminen luottamuksellisena pystytään takaamaan.

Taloudellisen tiedon julkistus ja taloudelliset tavoitteet

Hoivatilat julkaisee puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen ennalta ilmoitetun vuotuisen aikataulun mukaisesti. Lisäksi yhtiö julkaisee ensimmäiseltä ja kolmannelta vuosineljännekseltä liiketoimintakatsauksen, joka on sisällöltään puolivuosikatsausta suppeampi.

Taloudelliset tavoitteet ja tulevaisuutta koskevat lausumat julkistetaan tilinpäätöstiedotteessa ja puolivuosikatsauksessa. Hoivatilat julkistaa vain koko tilikautta koskevia taloudellisia tavoitteita. Yhtiö ei kommentoi sijoitusanalyytikoiden yhtiöstä laatimia ennusteita eikä vastaa heidän arvioistaan.

Hiljainen jakso

Hoivatilat noudattaa hiljaista jaksoa, joka alkaa 30 vuorokautta ennen puolivuosikatsauksen tai muun taloudellisen katsauksen julkistamista.

Hiljaisen jakson aikana Hoivatilat ei kommentoi yhtiön taloudellista tilannetta, markkinoita tai tulevaisuudennäkymiä. Hiljaisen jakson aikana yhtiön johto ei tapaa pääomamarkkinoiden tai talousmedioiden edustajia eikä ota kantaa yhtiön taloudellista tilannetta tai yleisiä näkemyksiä koskeviin asioihin. Yhtiö voi kuitenkin vastata kysymyksiin, jotka liittyvät sinä aikana tiedotettuihin liiketoiminnan tapahtumiin. Hiljaisten jaksojen ajankohdat ovat nähtävillä yhtiön verkkosivujen Sijoittajakalenterissa.

Suljettu ikkuna

Hoivatilat noudattaa 30 vuorokauden suljettua ajanjaksoa ennen liiketoimintakatsauksen, puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista. Suljetun ikkunan aikana yhtiön ilmoitusvelvolliset johtohenkilöt, heidän edunvalvonnassaan olevat vajaavaltaiset henkilöt sekä edellä mainittujen henkilöiden määräysvaltayhteisöt eivät saa toteuttaa omaan tai kolmannen osapuolen lukuun liiketoimia yhtiön rahoitusvälineillä. Suljettu ikkuna päättyy julkistamispäivän päättyessä. Mikäli tilinpäätös sisältää aikaisemmin tilinpäätöstiedotteessa julkistamatonta olennaista tietoa, kuten tulevaisuuden kehitysnäkymiä, suljettu ikkuna koskee myös tilinpäätöstä.