Blogi | 10.5.2017 | Ari Hyvärinen

Kuivaketju10 – mitä?

Kuivaketju10 on uusi Oulun rakennusvalvonnassa kehitelty toimintamalli, jolla pyritään estämään kosteusvaurioiden syntyminen kaikissa rakennusprosessin eri vaiheissa. Se keskittyy kymmenen rakentamisen kosteusriskin hallintaan, millä vältetään 80 prosenttia kosteusvaurion aiheuttamista kustannuksista. Hoivatilat pilotoi toimintamallia yhdessä Lapti Rakennusliikkeen kanssa Oulussa käynnissä olevassa hankkeessa.

Toimintamallissa varataan asianmukaisesti aikaa niin suunnitteluun, toteutukseen työmaavaiheessa sekä käyttöönottovaiheeseenkin. Toimintamallissa keskitytään seuraavien riskitekijöiden hallintaan.

1. Rakennuksen ulkopuolelta tuleva kosteus vaurioittaa perustuksia ja lattiarakenteita

Oleellisia asioita ovat maanpinnan kallistukset rakennuksesta poispäin, toimiva salaojitusjärjestelmä ja niiden toiminta myös poikkeusolosuhteissa esimerkiksi talvella.

2. Sadevesi pääsee tunkeutumaan ulkoseinärakenteen sisälle

Tämän toteutumisen edellytyksenä on yhtenäinen vesitiivis kerros julkisivussa, missä on huomioitu myös normaalit alueelliset poikkeusolosuhteet kuten tuuli, tuisku ja viistosateet. Kriittisiä paikkoja ovat materiaalien liitokset, liittymät ja läpiviennit. Mahdollinen julkisivupinnan taakse kerääntyneen kosteuden poistuminen varmistetaan toimivalla tuuletusraolla, muulla vedenpoistolla tai esimerkiksi kuivumisen mahdollistavien pinnoitteiden avulla.

3. Vesikatteen läpäisevä vesi tunkeutuu aluskatteen vuotokohdista yläpohjaan

Aluskatteen toteutus on niin hyvä, että se toimii tarvittaessa ainoana katteena ja on myös varsinaisen vesikatteen käyttöiän pituinen.

4. Kosteutta siirtyy ilmansulkukerroksen vuotokohdista ulkoseinä- ja yläpohjarakenteisiin, jonne sitä tiivistyy vedeksi

Rakennus tulee toteuttaa mahdollisimman ilmatiiviiksi myös liittymien ja läpivientien osalta. Jos ulkovaippa ei ole tiivis, on se hatara, mistä syntyy aina haitallisia ilmiöitä rakenteisiin. Tiiveys voidaan tarkistaa ilmatiiveyskokeella ja vuotokohdat voidaan löytää talvella lämpökameralla. Ilmatiiviydestään huolimatta rakennus voi olla ns. hengittäväkin, jolloin hyggroskooppisilla (esim. hirsi) materiaaleilla ja rakenteilla on ominaisuus siirtää kosteutta ympäristöönsä. Tuolloin kuitenkin koko rakenteen toimivuus on tarkasteltava huolellisesti.

5. Väärin mitoitettu ja säädetty ilmanvaihto ei poista ylimääräistä kosteutta, vaan pakottaa sen siirtymään rakenteisiin

Optimitilanne on, että rakennuksen ja ympäristön painesuhteet ovat lähellä tasapainotilannetta. Ulkovuoren läpi tarkasteltuna ei kuitenkaan saa syntyä ylipainetilannetta, mikä on erityisen haitallista talvella. Suositeltavaa on, että rakennuksessa syntyvät haitalliset aineet poistetaan syntysijoiltaan. Esimerkiksi pesuhuoneessa syntyvä kosteus poistetaan pesuhuoneesta suoraan ja esim. pinnoista kosteus poistuu noin puolessa tunnissa.

6. Vesiputkien rikkoutumiset aiheuttavat kiinteistöön laajoja vesivahinkoja

Putkistojen koeponnistamisella ja tarkistuskuvauksella voidaan löytää vuotavia liitoksia. Putkistot asennetaan suojaputkiin ja sijoitetaan siten, että mahdolliset vuodot tulevat sittemmin esille ensitilassa tai vuotavat lattiakaivollisiin tiloihin tiiviille lattiapinnoille. Järjestelmiin on mahdollista toteuttaa vuodonilmaisimia.

7. Huonosti toteutetussa märkätilassa kosteus vaurioittaa ympäröivät rakenteet

Oleellisia asioita ovat lattioiden pintojen oikeat kallistukset ja lattioille tulevien lävistysten välttäminen. Vedeneristyksen tekijällä tulee olla asennukseen sertifikaatti ja tulos tulee todentaa mittauksin.

8. Kosteiden betonirakenteiden päällystäminen aiheuttaa päällystemateriaalin turmeltumisen

Pinnoituskosteudet betonista mitataan ennen pinnoittamista ja tulosten tulee alittaa materiaalikohtainen pinnoituskosteus mittaustoleranssin kanssa. Betonin emäksisyydestä johtuvat ongelmat vesiliukoisten liimojen kanssa estetään matala-alkalisilla tasoitteilla. Hoivatiloilla asennetaan betonilattioille Wiiste-kosteusmittausanturit heti betonivalun yhteydessä ja kosteutta voidaan seurata heti valun jälkeen aina kymmeniä vuosia käytön aikana pintamateriaalien läpi.

9. Materiaalien ja rakenteiden kastuminen vaurioittaa rakennuksen

Kastuneet rakennusmateriaalit poistetaan työmaalta tai jos mahdollista, ne kuivataan ennen asennusta. Työmaajärjestelyissä ja toteutuksessa estetään rakentamisen aikainen kosteuden pääsy rakennukseen.

10. Huonolla ylläpidolla rakennus rapistuu hitaasti mutta varmasti

Viitteet kosteudesta rakennuksessa tulee het selvittää. Kosteuslähteen syy tulee ensin selvittää ja poistaa ennen korjaamista. Huoltokirjaohjelmistoon toteutetaan Kuivaketju10-osio ylläpitotoimenpiteineen.

Oleellinen asia Kuivaketju10-mallissa on riittävän toteutusajan mahdollistava aikataulu, mikä tulee nimenomaan meidän rakennuttajan huolehtia. Kosteusasioita tarkastelee hankkeessa erityinen kosteudenhallintakoordinaattori, joka valvoo Kuivaketju10 toteutumista koko rakennusprosessin ajan.

Kiinnostuitko? Haluatko kysyä meiltä lisää, ota yhteyttä?

Seuraava