Artikkelit | 1.4.2020

Väinämöisen päiväkoti vuokramallilla Kuopion kaupungille

Hoivatilat toteuttaa 8 -ryhmäisen päiväkodin vuokramallilla Kuopion kaupungille. Päiväkoti tulee tarjoamaan kestävät ja kustannustehokkaat korvaavat tilat verkostosta poistuville vanhoille päiväkotikiinteistöille sekä lisätilaa koillisen keskusta-alueen kasvavalle lapsimäärälle. Päiväkoti otetaan käyttöön elokuussa 2021.

Vuokramallilla hankitaan kunnissa enenevissä määrin niin varhaiskasvatus-, koulu- kuin hoivakiinteistöjäkin. Vuokramalli on palvelumalli, jossa tilaaja hankkii tarvitsemansa tilat helposti ja sujuvasti vuokraamalla ja voi itse keskittyä ja investoida ydintoimintaansa, kuten varhaiskasvatus- ja hoivapalveluiden tarjoamiseen kuntalaisille. Vuokramallin kilpailutukset ovat yleistyneet jatkuvasti ja vuokrakiinteistöt ovat yhä useammin kunnan strateginen valinta. Vuokraamalla saadaan kuntien investointitasoa laskettua ja hallitaan paremmin kiinteistöriskiä.

Tilakeskus päätyi vuokramalliin hankesuunnitelman mukaisesti

Kuopion kaupungin hankesuunnittelun taustalla oli kasvanut päivähoitopaikkojen tarve sekä nykyisten päiväkotitilojen tekninen kunto. Hankesuunnitelman mukaisesti Jönköpingin ja Männistön päiväkodit korvaava 8-ryhmäinen uudisrakennus päätettiin toteuttaa vuokramallilla. Vanhat tilat eivät vastanneet nykypäivän tarpeita ja varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteita.

Tarjouspyyntö lähetettiin neljälle Tilakeskuksen vuokrapäiväkotien rakentamisen ja vuokraamisen puitejärjestelyn sopimuskumppaneille. Tarjousta pyydettiin vuokranantajan tai hankkimansa rahoittajan taseeseen rakennettavan päiväkotirakennuksen vuokrauksesta voimassa olevan puitejärjestelyn puitteissa.

Puitejärjestely sisälsi tilojen vuokrauksen toimittajalta ilman tilaajan lunastusvelvoitetta vuokrasuhteen päättyessä. Kuopion kaupunki sitoutui vuokraamaan täysin käyttövalmiit päiväkotitilat pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Kuopion kaupungilla on ensisijainen oikeus, mutta ei velvollisuutta, neuvotella jatkovuokrasopimus toimittajan kanssa ensimmäisen vuokrasopimuskauden päättymishetkestä eteenpäin.

Tarjousten vertailuperusteet olivat tarjouksen vertailuhinnasta ja arkkitehtonisten ratkaisujen perusteella saatavat pisteet, enintään 100 pistettä. Pisteiden painotus oli suhteessa 60 / 40, jossa tarjouksen vertailuhinnasta sai enintään 60 pistettä ja arkkitehtonista ratkaisuista enintään 40 pistettä. Vertailuperusteena oli kokonaistaloudellisuus. Hankkeen tarjouskilpailun voitti suurimman kokonaispistemäärän saanut Hoivatilat. Hoivatilojen pisteet olivat 37/40 arkkitehtuurista, kaiken kaikkiaan pisteet olivat 97/100 pistettä.

Väinämöisen päiväkoti edustaa modernia puurakentamista

Väinämöisen päiväkodin tarjousten arvioinnin lähtökohtana oli, että uusi päiväkotirakennus edustaa arkkitehtuuriltaan modernia puurakentamista, joka huomioi lähiympäristön ja ympäröivän rakennuskannan. Arvioinnin suoritti Kuopion kaupungin laajennettu kaupunkikuvatyöryhmä, joka oli ulkopuolisena arvioijana. Hoivatilojen suunnitelma oli PAVE Arkkitehtien toteuttama ja sai kaupunkikuvallisista arviointikriteereistä pisteet 27/30 ja piha-alueiden suunnittelusta pisteet 10/10.

Väinämöisen päiväkoti edustaa arkkitehtuuriltaan modernia puurakentamista, jonka tiilenpunainen väri ja yllätyksellinen muoto tuovat monimuotoisuutta puistomaiseen kortteliin. Päiväkodin ulkomuoto näyttäytyy uudenlaisena eri kadunkulmista ja se on hyvin saavutettavissa jokaisesta ilmansuunnasta. Päiväkodin piha-alueet on suunniteltu osaksi koko puistoalueen kokonaisuutta mikä palvelee myös alueen asukkaita. Rakennuksen ulkomuotoon tuo omaleimaisuutta myös muurien ja sokkelin graafisissa betonielementeissä esiintyvät lasten taideteokset. Päiväkodin niin sisä- kuin ulkotilojen suunnittelussa tärkeinä lähtökohtina oli lastenmittakaavaisuus, elämyksellisyys ja tilojen monikäyttöisyys.

Ekologisuus ennen kaikkea

Rakennus on suunniteltu rakennettavaksi puu- ja teräsbetonirakenteisena, suosien ensisijaisesti paikallisia toimittajia ja materiaaleja sekä ekologisestikestäviä ratkaisuja. Ekologisuus, terveellisyys ja kestävän kehityksen periaatteet ovat ratkaisuehdotuksen lähtökohta, joka heijastuu kokonaisuuden kaikkiin osa-alueisiin. Ratkaisu suunnitellaan ja toteutetaan noudattaen ja soveltaen Terve Talo -periaatteita. Rakennusmateriaaleissa suositaan kestäviä, helppohoitoisia, kierrätettäviä ja uusiutuvia luonnonmateriaaleja sekä energiatehokkaita, älykkäitä taloteknisiä ratkaisuja, kuten ilmanvaihdon tilakohtainen säätö hiilidioksidiantureiden avulla sekä valaistuksen säätö liiketunnistimien avulla.

Edellinen Seuraava