Hallinnointi

Hoivatilat Oyj:n (”Hoivatilat” tai ”yhtiö”) hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä perustuu voimassaolevaan lainsäädäntöön ja Yhtiön yhtiöjärjestykseen.

Vuonna 2016 Hoivatilat on ollut listattuna First North Finland -markkinapaikalla, jolloin yhtiöllä ei ole ollut velvollisuutta noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi 2015 -suositusta (”Hallinnointikoodi”). Yhtiö ei siis ole vuonna 2016 noudattanut Hallinnointikoodia, koska se ei ole ollut yhtiön kokoon ja liiketoiminnan laajuuteen nähden perusteltua. Yhtiö on sen sijaan noudattanut omaa sisäistä hallinnointiohjetta, joka on ollut käytössä vuodesta 2013 alkaen.

23.2.2017 alkaen yhtiö noudattaa Hallinnointikoodia kokonaisuudessaan. Hallinnointikoodi on saatavilla julkisesti Arvopaperimarkkinayhdistyksen internet-sivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Aureit Holding Oy on saanut omistusoikeuden kaikkiin Hoivatilojen osakkeisiin ja Hoivatilojen osakkeet on poistettu Nasdaq Helsingin pörssilistalta 15.5.2020.
Sijoittajatietoa on päivitetty pörssilistalta poistumiseen saakka tällä sijoittajasivustolla.