Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement)

Hoivatilat Oyj noudattaa 23.2.2017 alkaen Hallinnointikoodia kokonaisuudessaan.
Hallinnointikoodi on saatavilla julkisesti Arvopaperimarkkinayhdistyksen internet-sivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2018
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2017

Palkka- ja palkkioselvitys

Yhtiön lakisääteisiä hallintoelimiä ovat yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja. Lakisääteisten hallintoelimien tukena toimii talousjohtaja. Lisäksi yhtiöllä on kaksi pysyvää valiokuntaa, tarkastus- ja palkitsemisvaliokunta joiden lisäksi yhtiöllä on osakkeenomistajien nimitystoimikunta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset, joiden pohjalta yhtiökokous päättää hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista ja niiden määräytymisperusteista. Henkilön palkitsemisesta päättää yleensä hänet nimittänyt toimielin. Koska hallitus nimittää toimitusjohtajan, se päättää myös toimitusjohtajan palkitsemisesta. Lisäksi hallitus päättää toimitusjohtajalle irtisanomisen perusteella maksettavista korvauksista. Hallitus päättää myös yhtiön palkitsemisjärjestelmän periaatteista ja rakenteesta. Palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta valmistelemalla yhtiön johdon palkkausta ja etuuksia sekä johdon palkitsemis- ja kannustinjärjestelmiä.

Hoivatilat Oyj on laatinut selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen.

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2018
PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2017