Päivitetty viimeksi: 24.5.2019

Hallitus ja sen valiokunnat

Yhtiön hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus tai hallituksen jäsen ei saa noudattaa yhtiökokouksen tai hallituksen tekemää päätöstä, joka on osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen vastaisena pätemätön. Hallituksen valitsee yhtiön yhtiökokous.

Hallitus valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa. Yhtiön yhtiöjärjestyksen nojalla yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 3–7 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja sekä ne henkilöt, joille hallitus on antanut edustamisoikeuden. Hallitus päättää edustamisoikeuksien ja prokuroiden antamisesta.

Nimi Tehtävä hallituksessa Kansalaisuus Syntymävuosi Nimittämisvuosi
Pertti Huuskonen puheenjohtaja Suomen 1956 2011
Satu Ahlman jäsen Suomen 1978 2017
Nathalie Clément jäsen Suomen 1968 2019
Paul Hartwall jäsen Suomen 1981 2019
Reijo Tauriainen jäsen Suomen 1956 2015
Kari Nenonen jäsen Suomen 1953 2018

 

Pertti Huuskonen on toiminut Hoivatilojen hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2011. Huuskonen on toiminut vuodesta 2011 lähtien Lunacon Oy:ssä kasvuyritysten neuvonantajana ja sijoittajana Suomessa ja Baltiassa sekä yhtiön toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana. Huuskonen on toiminut A Ahlström Kiinteistöt Oy:n hallituksen varapuheenjohtajana vuodesta 2017 lähtien. Lisäksi Huuskonen toimi hallituksen jäsenenä virolaisessa asunto- ja kauppakeskuskehitysyrityksessä AS Pro Kapital Gruppissa vuodesta 2012 vuoteen 2019. Huuskonen toimi Lehto Group Oyj:n hallituksen puheenjohtajana vuosina 2014 – 2018, jota ennen hän oli yhtiön hallituksen jäsen 2013 -2014. Huuskonen toimi myös Kaleva Oy:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2014 vuoteen 2018. Huuskonen on toiminut Technopolis Oyj:n hallituksen puheenjohtajana vuosina 2008–2012, hallituksen jäsenenä 2012–2013 sekä toimitusjohtajana vuosina 1985–2008. Ennen Technopolikseen siirtymistään Huuskonen toimi Vakote Oy:ssä toimitusjohtajana ja yrittäjänä vuosina 1979–1985. Huuskonen on toiminut Oulun yliopiston Kauppakorkeakoulun akateemisena neuvonantajana ja työelämälehtorina vuodesta 2011 sekä Ruotsin kunniakonsulina Oulun läänissä vuosina 1997–2013. Huuskonen on suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon Oulun yliopistossa vuonna 1983, markkinointitutkinnon Markkinointi-instituutissa vuonna 1986 sekä eMBA-tutkinnon Oulun yliopistossa vuonna 1991.

Satu Ahlman on toiminut Hoivatilojen hallituksen jäsenenä vuodesta 2017 alkaen. Ahlman on toiminut sosiaali- ja terveysalan palveluntuottajille liiketoiminnan kehittämisen asiantuntijapalveluja tarjoavan Ahlman & CO Development Oy:n perustajaosakkeenomistajana vuodesta 2012 ja toimitusjohtajana vuodesta 2015. Ahlman on toiminut Ahlman & CO Development Oy:n palveluksessa liiketoiminnan konsulttina sosiaali- ja terveysalan palveluntuottajien perustamisessa, kasvussa, kehittämisessä ja yritysjärjestelyissä merkittävälle määrälle sosiaali- ja terveysalan yrityksiä. Ennen Ahlman & CO Development Oy:n perustamista Ahlman on toiminut sosiaali- ja terveysalan konsulttiyrittäjänä vuosina 2005–2012. Ahlman on suorittanut kasvatustieteen kandidaatin ja lastentarhanopettajan tutkinnot Jyväskylän yliopistossa vuonna 2002. Lisäksi hän on suorittanut kauppatieteen maisterin opintoja Jyväskylän yliopistossa.

Nathalie Clément on toiminut Hoivatilojen hallituksen jäsenenä vuodesta 2019 alkaen. Clément toimii Konecranes Oyj:n yritysvastuujohtajana. Hänellä on pitkä kokemus yritysvastuukentältä ja on aikaisemmin toiminut muun muassa KPMG:lla vastuullisen sijoittamisen ja kestävän liiketoiminnan konsulttina sekä osakkaana Natural Interestissä. Clément on myös toiminut Samfundet Folkhälsanissa päivähoitosektorin johto- ja kehittämistehtävissä. Ennen Folkhälsania, Clément toimi Ulkoasiainministeriön poliittisella osastolla, työkenttänään Suomen suhteet Aasian ja Afrikan maihin. Clément on suorittanut valtiotieteiden maisterin tutkinnon vuonna 1995.

Paul Hartwall on toiminut Hoivatilojen hallituksen jäsenenä vuodesta 2019. Hartwall on toiminut toimitusjohtajana Kusinkapital Ab:ssa, joka on yksityinen sijoitusyhtiö, vuodesta 2008 lähtien.  Hartwall on toiminut 2Care Capital Ab:n puheenjohtajana vuodesta 2018. Hartwall toimii myös Terveystalo Oyj:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2019, Hartwall Capital Oy Ab:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2010 ja Ultivista Oy:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2009. Hartwall on suorittanut kauppatieteiden maisterin tutkinnon vuonna 2006.

Reijo Tauriainen on toiminut Hoivatilojen hallituksen jäsenenä vuodesta 2015. Tauriainen toimii hallitusammattilaisena useassa yhtiössä. Tauriainen on tällä hetkellä Meka Pro Oy:n, Osuuskunta PPO:n ja Arvo Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Lisäksi hän on hallituksen jäsen Uros Oy:ssä, Propria Oy:ssä, Lapwall Oy:ssä, Temotek Oy:ssä ja Temotek Palvelut Oy:ssä. Tauriaisella on pitkä ja monimuotoinen kokemus strategisen ja operatiivisen johtamisen, rahoituksen, talous- ja henkilöstöhallinnon vastuutehtävistä kiinteistöliiketoiminnassa, pankkitoiminnassa ja matkapuhelinten ODM-liiketoiminnassa. Tauriainen on toiminut Technopolis Oyj:n talousjohtajana vuodesta 2004 ja varatoimitusjohtajana vuodesta 2009 lähtien. Ennen Technopolikseen siirtymistään Tauriainen toimi Flextronics ODM Finland Oy:n talousjohtajana vuosina 2001–2004. Tauriainen on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Oulun yliopistossa vuonna 1982.

Kari Nenonen on toiminut Hoivatilojen hallituksen jäsenenä vuodesta 2018. Nenonen on kaupunkineuvos, joka työskenteli aiemmin Vantaan kaupunginjohtajana vuosina 2012-2018. Nenonen on työskennellyt myös Suomen Kuntaliiton varatoimitusjohtajana 2010-2011 ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimitusjohtajana 2007-2009. Sitä ennen hän työskenteli Oulun kaupunginjohtajana 1999-2006. Nenonen on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon.

Hallituksen valiokunnat

Työskentelynsä tehostamiseksi yhtiön hallitus on perustanut keskuudestaan kaksi pysyvää valiokuntaa, tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan. Valiokunnat raportoivat työstään hallitukselle ja niillä on vahvistetut työjärjestykset.

Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan ne toimivat valmistelevina eliminä, joiden käsittelemät asiat tuodaan hallituksen päätettäväksi. Hallitus on vastuussa valiokunnalle osoitetuista tehtävistä. Valiokunnat raportoivat työstään hallitukselle säännöllisesti. Raportit sisältävät yhteenvedon valiokunnan käsittelemistä asioista ja esittämistä toimenpiteistä. Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen valiokuntien jäsenten palkkioista.

Tarkastusvaliokunta
Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on yhtiön taloudellista valvontaa ja raportointia koskevien asioiden valmistelu.

Tarkastusvaliokunnan perustehtävänä on:

 • seurata tilinpäätösraportoinnin prosessia;
 • valvoa taloudellista raportointiprosessia;
 • seurata yhtiön sisäisen valvonnan, mahdollisen sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta;
 • käsitellä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästään antamaan selvitykseen sisältyvä kuvaus yhtiön taloudellisen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä;
 • seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta;
 • arvioida lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti oheispalveluiden tarjoamista yhtiölle; ja
 • valmistella tilintarkastajan valintaa koskeva päätösehdotus.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan sekä jäsenet nimittää yhtiön hallitus. Tarkastusvaliokuntaan kuuluu kolme  hallituksen jäsentä, joista vähintään yhdellä  on oltava asiantuntemusta erityisesti laskentatoimen, kirjanpidon tai tilintarkastuksen alalla. Valiokunnan jäsenet ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Tarkastusvaliokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa ja valiokunnan kokouksiin osallistuu valiokunnan jäsenten lisäksi säännöllisesti yhtiön toimitusjohtaja ja talousjohtaja sekä valinnaisesti yhtiön tilintarkastajat. Lisäksi valiokunnan jäsenet voivat tavata ulkopuolisia tilintarkastajia ilman, että toimivan johdon edustajat ovat paikalla kyseisessä tapaamisessa.

Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on toimitusjohtajan ja yhtiön muun johdon palkitsemisasioiden sekä muun henkilöstön palkitsemisjärjestelmien valmistelu.

Palkitsemisvaliokunnan perustehtävänä on:

 • valmistella johdon palkkausta ja muita taloudellisia etuja;
 • valmistella yhtiön palkitsemisjärjestelmiä koskevia asioita;
 • arvioida toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemista sekä huolehtia palkitsemisjärjestelmien tarkoituksenmukaisuudesta;
 • vastata yhtiökokouksessa palkka- ja palkkioselvitykseen liittyviin kysymyksiin;
 • valmistella toimitusjohtajan ja muun johdon nimitysasioita sekä kartoittaa heidän seuraajiaan; ja
 • suunnitella muun henkilöstön palkitsemista ja organisaation kehittämistä.

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajan sekä jäsenet nimittää yhtiön hallitus. Valiokunnan jäsenet ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, eikä Yhtiön toimitusjohtaja tai muu johtoon kuuluva hallituksen jäsen saa olla valiokunnan jäsenenä.

Palkitsemisvaliokunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Palkitsemisvaliokunta voi tarpeen mukaan käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita. Tällöin valiokunta huolehtii siitä, ettei neuvonantaja toimi myös toimivan johdon neuvonantajana tavalla, joka voi synnyttää eturistiriidan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta   

Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti 18.2.2016 yhtiön hallituksen esityksestä perustaa toistaiseksi voimassaolevan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Toimikunnan päätehtävänä on varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on yhtiön tarpeita vastaava riittävä osaaminen ja kokemus sekä valmistella tätä varten varsinaiselle yhtiökokoukselle hyvin perustellut hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset.

Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on pyytää kunkin vuoden syyskuun 1. päivän osakkeenomistuksen mukaan kolmea suurinta osakkeenomistajaa nimeämään kukin yhden jäsenen osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan. Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Toimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain uuden toimikunnan tultua nimetyksi. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta kokoontuu vähintään kerran vuodessa.