Päivitetty viimeksi: 11.2.2020

Hallitus ja sen valiokunnat

Yhtiön hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus tai hallituksen jäsen ei saa noudattaa yhtiökokouksen tai hallituksen tekemää päätöstä, joka on osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen vastaisena pätemätön. Hallituksen valitsee yhtiön yhtiökokous.

Hallitus valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa. Yhtiön yhtiöjärjestyksen nojalla yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 3–7 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja sekä ne henkilöt, joille hallitus on antanut edustamisoikeuden. Hallitus päättää edustamisoikeuksien ja prokuroiden antamisesta.

Nimi Tehtävä hallituksessa Kansalaisuus Syntymävuosi Nimittämisvuosi
Stefaan Gielens puheenjohtaja Belgian 1965 2020
Pertti Huuskonen jäsen, varapuheenjohtaja Suomen 1956 2011
Ingrid Daerden jäsen Belgian 1974 2020
Laurence Gacoin jäsen Ranskan 1977 2020
Reijo Tauriainen jäsen Suomen 1956 2015
Kari Nenonen jäsen Suomen 1953 2018

 

Stefaan Gielens (Master of Laws) on toiminut Hoivatilojen hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2020 alkaen. Gielens on toiminut Aedifica SA/NV:n toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä siitä lähtien, kun yhtiö perustettiin vuonna 2005. Gielens on toiminut monessa asemassa ja luottamustehtävässä Aedifica-, KBCja Almafin-konserneissa.  Gielens on Brussels Bar -asianajajaliiton jäsen.

Pertti Huuskonen on toiminut Hoivatilojen hallituksen jäsenenä vuodesta 2011 ja puheenjohtajana vuosina 2011-2019. Huuskonen on toiminut vuodesta 2011 lähtien Lunacon Oy:ssä kasvuyritysten neuvonantajana ja sijoittajana Suomessa ja Baltiassa sekä yhtiön toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana. Huuskonen on toiminut A Ahlström Kiinteistöt Oy:n hallituksen varapuheenjohtajana vuodesta 2017 lähtien. Lisäksi Huuskonen toimi hallituksen jäsenenä virolaisessa asunto- ja kauppakeskuskehitysyrityksessä AS Pro Kapital Gruppissa vuodesta 2012 vuoteen 2019. Huuskonen toimi Lehto Group Oyj:n hallituksen puheenjohtajana vuosina 2014 – 2018, jota ennen hän oli yhtiön hallituksen jäsen 2013 -2014. Huuskonen toimi myös Kaleva Oy:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2014 vuoteen 2018. Huuskonen on toiminut Technopolis Oyj:n hallituksen puheenjohtajana vuosina 2008–2012, hallituksen jäsenenä 2012–2013 sekä toimitusjohtajana vuosina 1985–2008. Ennen Technopolikseen siirtymistään Huuskonen toimi Vakote Oy:ssä toimitusjohtajana ja yrittäjänä vuosina 1979–1985. Huuskonen on toiminut Oulun yliopiston Kauppakorkeakoulun akateemisena neuvonantajana ja työelämälehtorina vuodesta 2011 sekä Ruotsin kunniakonsulina Oulun läänissä vuosina 1997–2013. Huuskonen on suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon Oulun yliopistossa vuonna 1983, markkinointitutkinnon Markkinointi-instituutissa vuonna 1986 sekä eMBA-tutkinnon Oulun yliopistossa vuonna 1991.

Ingrid Daerden (Master of Business Engineering) on toiminut Hoivatilojen hallituksen jäsenenä vuodesta 2020 alkaen. Ingrid Daerden on toiminut Aedifica SA/NV:n talousjohtajana, riskienhallintajohtajana ja johtoryhmän jäsenenä 1.9.2018 lähtien. Daerden on monessa asemassa ja luottamustehtävässä Aedifica-, ING-, Cofinimmo- ja OTN Systems-konserneissa.

Laurence Gacoin (Master of Engineering) on toiminut Hoivatilojen hallituksen jäsenenä helmikuusta 2020. Laurence Gacoin on toiminut Aedifica SA/NV:n operatiivisena johtajana ja johtoryhmän jäsenenä 1.1.2015 lähtien. Gacoin on toiminut monessa asemassa ja luottamustehtävässä Aedifica- ja Cofinimmo-konserneissa sekä FIDES Capital Groupin Managing Partnerina.

Reijo Tauriainen on toiminut Hoivatilojen hallituksen jäsenenä vuodesta 2015. Tauriainen toimii hallitusammattilaisena useassa yhtiössä. Tauriainen on tällä hetkellä Meka Pro Oy:n, Osuuskunta PPO:n ja Arvo Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Lisäksi hän on hallituksen jäsen Uros Oy:ssä, Propria Oy:ssä, Lapwall Oy:ssä, Temotek Oy:ssä ja Temotek Palvelut Oy:ssä. Tauriaisella on pitkä ja monimuotoinen kokemus strategisen ja operatiivisen johtamisen, rahoituksen, talous- ja henkilöstöhallinnon vastuutehtävistä kiinteistöliiketoiminnassa, pankkitoiminnassa ja matkapuhelinten ODM-liiketoiminnassa. Tauriainen on toiminut Technopolis Oyj:n talousjohtajana vuodesta 2004 ja varatoimitusjohtajana vuodesta 2009 lähtien. Ennen Technopolikseen siirtymistään Tauriainen toimi Flextronics ODM Finland Oy:n talousjohtajana vuosina 2001–2004. Tauriainen on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Oulun yliopistossa vuonna 1982.

Kari Nenonen on toiminut Hoivatilojen hallituksen jäsenenä vuodesta 2018. Nenonen on kaupunkineuvos, joka työskenteli aiemmin Vantaan kaupunginjohtajana vuosina 2012-2018. Nenonen on työskennellyt myös Suomen Kuntaliiton varatoimitusjohtajana 2010-2011 ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimitusjohtajana 2007-2009. Sitä ennen hän työskenteli Oulun kaupunginjohtajana 1999-2006. Nenonen on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon.

Hallituksen valiokunnat

Työskentelynsä tehostamiseksi yhtiön hallitus on perustanut keskuudestaan kaksi pysyvää valiokuntaa, tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan. Valiokunnat raportoivat työstään hallitukselle ja niillä on vahvistetut työjärjestykset.

Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan ne toimivat valmistelevina eliminä, joiden käsittelemät asiat tuodaan hallituksen päätettäväksi. Hallitus on vastuussa valiokunnalle osoitetuista tehtävistä. Valiokunnat raportoivat työstään hallitukselle säännöllisesti. Raportit sisältävät yhteenvedon valiokunnan käsittelemistä asioista ja esittämistä toimenpiteistä. Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen valiokuntien jäsenten palkkioista.

Tarkastusvaliokunta
Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on yhtiön taloudellista valvontaa ja raportointia koskevien asioiden valmistelu.

Tarkastusvaliokunnan perustehtävänä on:

 • seurata tilinpäätösraportoinnin prosessia;
 • valvoa taloudellista raportointiprosessia;
 • seurata yhtiön sisäisen valvonnan, mahdollisen sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta;
 • käsitellä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästään antamaan selvitykseen sisältyvä kuvaus yhtiön taloudellisen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä;
 • seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta;
 • arvioida lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti oheispalveluiden tarjoamista yhtiölle; ja
 • valmistella tilintarkastajan valintaa koskeva päätösehdotus.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan sekä jäsenet nimittää yhtiön hallitus. Tarkastusvaliokuntaan kuuluu kolme  hallituksen jäsentä, joista vähintään yhdellä  on oltava asiantuntemusta erityisesti laskentatoimen, kirjanpidon tai tilintarkastuksen alalla. Valiokunnan jäsenet ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Tarkastusvaliokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa ja valiokunnan kokouksiin osallistuu valiokunnan jäsenten lisäksi säännöllisesti yhtiön toimitusjohtaja ja talousjohtaja sekä valinnaisesti yhtiön tilintarkastajat. Lisäksi valiokunnan jäsenet voivat tavata ulkopuolisia tilintarkastajia ilman, että toimivan johdon edustajat ovat paikalla kyseisessä tapaamisessa.

Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on toimitusjohtajan ja yhtiön muun johdon palkitsemisasioiden sekä muun henkilöstön palkitsemisjärjestelmien valmistelu.

Palkitsemisvaliokunnan perustehtävänä on:

 • valmistella johdon palkkausta ja muita taloudellisia etuja;
 • valmistella yhtiön palkitsemisjärjestelmiä koskevia asioita;
 • arvioida toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemista sekä huolehtia palkitsemisjärjestelmien tarkoituksenmukaisuudesta;
 • vastata yhtiökokouksessa palkka- ja palkkioselvitykseen liittyviin kysymyksiin;
 • valmistella toimitusjohtajan ja muun johdon nimitysasioita sekä kartoittaa heidän seuraajiaan; ja
 • suunnitella muun henkilöstön palkitsemista ja organisaation kehittämistä.

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajan sekä jäsenet nimittää yhtiön hallitus. Valiokunnan jäsenet ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, eikä Yhtiön toimitusjohtaja tai muu johtoon kuuluva hallituksen jäsen saa olla valiokunnan jäsenenä.

Palkitsemisvaliokunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Palkitsemisvaliokunta voi tarpeen mukaan käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita. Tällöin valiokunta huolehtii siitä, ettei neuvonantaja toimi myös toimivan johdon neuvonantajana tavalla, joka voi synnyttää eturistiriidan.