Päivitetty viimeksi: 10.5.2019

Yhtiöjärjestys

 1. Toimipaikka ja kotipaikka
  Yhtiön toiminimi on Hoivatilat Oyj ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki.
 2. Toimiala
  Yhtiön toimialana on kiinteistöjen ja osakkeiden omistus, hallinta, myynti, osto ja vuokraus. Yhtiö voi harjoittaa rakentamis-, rakennuttamis- ja saneeraustoimintaa sekä isännöinti ja talonhoitotoimintaa. Lisäksi yhtiö voi tarjota konserniyhtiöille rahoitus- ja hallintopalveluita.
 3. Arvo-osuusjärjestelmä
  Yhtiön osakkeet kuuluvat yhtiön hallituksen määräämän ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen arvo-osuusjärjestelmään.
 4. Hallitus ja toimitusjohtaja
  Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
  Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.
 5. Edustamisoikeus
  Yhtiön edustamisoikeus on hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla sekä niillä henkilöillä, joille hallitus on antanut edustamisoikeuden, kullakin yksin.
  Hallitus päättää edustamisoikeuksien ja prokuroiden antamisesta.
 6. Kokouskutsu
  Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla tai muutoin todistettavasti aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.
  Jos hallitus niin päättää, osakkeenomistajan on ilmoittauduttava ennakkoon yhtiölle saadakseen osallistua yhtiökokoukseen. Osakkeenomistajan on ilmoittauduttava viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.
 7. Varsinainen yhtiökokous
  Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
  Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä:
  tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen;
  tilintarkastuskertomus;
  päätettävä:
  tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
  taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
  vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
  hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista;
  hallituksen jäsenten lukumäärästä;
  valittava:
  hallituksen jäsenet;
  tarvittaessa tilintarkastaja ja hänen varamiehensä;
  käsiteltävä:
  muut kokouskutsussa mainitut asiat.