Siirry pääsisältöön

Tiedotteet

Suomen Hoivatilat Oyj: Liikevaihto kasvoi lähes 70 %, vahva operatiivinen tulos

Suomen Hoivatilat Oyj

Pörssitiedote 13.2.2018 kello 8:00 EET

Suomen Hoivatilat Oyj

Tilinpäätöstiedote 2017 (tilintarkastamaton)

Liikevaihto kasvoi lähes 70 %, vahva operatiivinen tulos

Tilinpäätöstiedote 2017

Suomen Hoivatilat Oyj Pörssitiedote 13.2.2018 klo 8.00

tammi-joulukuu 2017 (suluissa vertailukausi tammi-joulukuu 2016)

 • Liikevaihto 12,4 (7,4) miljoonaa euroa, kasvua 66,9 %
 • Tilikauden tulos 25,5 (14,7) miljoonaa euroa, kasvua 73,5 %
 • Operatiivinen tulos 5,4 (2,9) miljoonaa euroa, kasvua 90,7 %
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton 1,05 (0,75) euroa, kasvua 40,0 %
 • Osakekohtainen tulos, laimennettu 1,04 (0,75) euroa, kasvua 38,7 %
 • Osakekohtainen operatiivinen tulos 0,22 (0,15) euroa, kasvua 46,7 %
 • Sijoituskiinteistöjen arvo 247,1 (154,8) miljoonaa euroa, kasvua 59,7 %
 • Taloudellinen vuokrausaste 100 % (100 %)
 • Osakekohtainen NAV 5,67 (4,00) euroa, kasvua 41,8 %
 • Sopimuskannan arvo (ilman indeksikorotuksia): 316,0 (214,2) miljoonaa euroa, kasvua 47,5 %
 • Sopimuskannan keskimaturiteetti 14,4 (14,2) vuotta

heinä-joulukuu 2017 (suluissa vertailukausi heinä-joulukuu 2016)

 • Liikevaihto 7,1 (4,0) miljoonaa euroa, kasvua 74,3 %
 • Kauden tulos 10,7 (8,1) miljoonaa euroa, kasvua 33,0 %
 • Operatiivinen tulos 3,3 (1,6) miljoonaa euroa, kasvua 113,0 %
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton 0,42 (0,39) euroa, kasvua 7,7 %
 • Osakekohtainen tulos, laimennettu 0,42 (0,39) euroa, kasvua 7,7 %
 • Osakekohtainen operatiivinen tulos 0,13 (0,07) euroa, kasvua 85,7 %

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2018

Hoivatilat arvioi vuoden 2018 liikevaihdon olevan vähintään 17,5 miljoonaa euroa. Operatiivisen tuloksen arvioidaan olevan noin 40 % liikevaihdosta. Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon arvioidaan vuoden 2018 lopussa olevan vähintään 340 miljoonaa euroa. Ohjeistus perustuu sille oletukselle, että yhtiö ei vuoden 2018 aikana tee merkittäviä valmiiden sijoituskiinteistöjen ostoja tai myyntejä ja että kiinteistöjen arvonmäärityksessä käytettävät markkinatuottovaatimukset pysyvät nykytasollaan.

Toimitusjohtaja Jussi Karjula:

Vuosi 2017 oli Hoivatiloille merkittävien kasvuharppausten vuosi. Vuoden aikana kaikki keskeiset tunnusluvut kasvoivat voimakkaasti: liikevaihto kasvoi lähes 70 %, sijoituskiinteistöjen arvo nousi noin 60 % ja liikevoitto yli 70 %. Omistajille tärkeä oman pääoman tuotto -tunnusluku oli 25 %. Toteutimme vuoden aikana 34 hoivan ja varhaiskasvatuksen tilahanketta Suomen kasvualueilla. Henkilöstömme määrä kasvoi ja yhteistyöverkostomme laajeni entisestään. Onnistuimme hyvin palvelemaan pitkäaikaisia kumppaneitamme ja solmimaan myös uusia asiakassuhteita.

Hoivatilat on ollut jo vuosien ajan vahva toimija päiväkoti-, hoivakoti- ja palvelukorttelihankkeissa. Olemme toteuttaneet tai käynnistäneet noin 80 päiväkotihanketta sekä noin 50 hoivakotihanketta eri kohderyhmille yli 50 kunnan alueella. Uutena avauksena julkistimme syyskuussa 2017 Investointivapaa koulu -konseptin. Uusi opetussuunnitelma vauhdittaa oppimisympäristöjen uudistumista. Opiskelu keskittyy yhä enemmän tekemällä oppimiseen, ongelmanratkaisuun ja oppilaiden omiin tuotoksiin. Koulukonseptimme on yksi ratkaisu tähän muutostarpeeseen.

Ikääntyneet kiinteistöt ongelmineen vauhdittavat tilojen uudistumista. Teknisesti joustavien tilaratkaisujen lisäksi yhä useammin myös omistamisen ja kiinteistöhallinnon mallit ovat muutoksessa. Tilat voivat olla vuokrattuja ja yksityisen toimijan elinkaarivastuulla, jolloin kunta voi keskittyä seinien sijaan ydintehtäväänsä: hyvien palvelujen tuottamiseen. Tässä uudistustyössä Hoivatilat on mukana. Käynnistimme syksyllä ensimmäisen Hoivatilojen elinkaarihankkeen, joka toteutetaan Siilinjärven kunnalle 20 vuoden vuokra- ja ylläpitosopimuksella.

Katsauskauden olennaiset tapahtumat

Tilikauden aikana valmistui yhteensä uutta 34 (18) kiinteistökohdetta, joista seitsemän sijoittui Uudellemaalle, neljä Kouvolan alueelle, kolme Turun alueelle ja Tampereen, Oulun, Kuopion ja Lahden alueille kullekin kaksi. Lisäksi Uuteenkaupunkiin valmistui kolme kiinteistökohdetta käsittävä palvelukorttelikokonaisuus.  Yksittäisiä kohteita toteutettiin muun muassa Jyväskylään, Kajaaniin, Mikkeliin, Kokkolaan ja Tornioon.

Yhtiö siirtyi 1.3.2017 First North -markkinapaikalta Nasdaq Helsingin pörssilistalle. Siirtymisen ajureina olivat yhtiön tunnettuuden kasvattaminen, osakkeen likviditeetin parantaminen, uusien omistajaryhmien mukaan saaminen sekä omistaja-arvon kasvattaminen. Yhtiö toteutti maaliskuun lopussa instituutiosijoittajille suunnatun osakeannin, jossa merkittiin 4 500 000 kappaletta uusia osakkeita ja kerättiin ennen kuluja 31,5 miljoonaa euroa omaa pääomaa. Anti lisäsi merkittävästi yhtiön mahdollisuuksia kasvattaa kiinteistöportfoliota. Annin myötä yhtiön omistajakuntaan tuli merkittäviä sijoittajia Suomen lisäksi Ruotsista, Norjasta ja Iso-Britanniasta. Sijoittajien mielenkiinto Hoivatiloja kohtaan pysyi koko vuoden vahvana ja tilikauden päättyessä yhtiöllä oli jo yli 8 200 osakkeenomistajaa.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Ei olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.

Taloudelliset tavoitteet vuosille 2018 - 2020

Hoivatilat arvioi vuoden 2018 liikevaihdon kasvavan vähintään 40 % ja vuosina 2019-2020 vähintään 30 % vuodessa. Operatiivisen tuloksen arvioidaan olevan keskimäärin 40 % liikevaihdosta ja omavaraisuusasteen keskimäärin vähintään 35 % vuosina 2018-2020.

Hallituksen voitonjakoesitys

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat tilikauden päättyessä 129 686 471 euroa. Hallitus ehdottaa 27.3.2018 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että yhtiön jakokelpoiset varat käytetään siten, että osinkoa ehdotetaan jaettavaksi osinkoa 0,13 euroa osaketta kohden eli yhteensä 3 287 551,67 euroa, tilinpäätöshetken osakemäärällä. Ehdotettu osinko vastaa noin 60,5 % tilikauden operatiivisesta tuloksesta.

Hoivatilojen osingonjakopolitiikan mukainen tavoite on jakaa osinkona vähintään 50 % operatiivisesta tuloksesta. Mikäli osinkoa jaetaan, yhtiön kaikki osakkeet oikeuttavat samaan osinkoon. Operatiivinen tulos kuvastaa yhtiön liiketoiminnan kannattavuutta ilman kiinteistöjen käypien arvojen muutoksen vaikutusta. Yhtiön osingonjako perustuu osinkopolitiikan mukaisesti operatiiviseen tulokseen.

Tilikauden päättymisen jälkeen Hoivatilojen taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Hoivatilojen maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna yhtiön hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksuvalmiutta.

Yhtiökokous 2018

Vuoden 2018 yhtiökokous pidetään Oulussa 27.3.2017 klo 15.00

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2018

Hoivatilat julkistaa tilikauden 2017 tilinpäätöstiedotteen 13.2.2018. Yhtiö järjestää tulostiedotustilaisuuden Helsingissä 13.2.2018 klo 10:00 Pörssi-talossa osoitteessa Fabianinkatu 14, Helsinki. Tiedotustilaisuutta sekä johdon esityksiä voi seurata myös suorana webcast lähetyksenä klo 10:00 alkaen osoitteessa www.hoivatilat.fi/sijoittajat

Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2018 julkistetaan 3.5.2018. Hoivatilojen puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta julkistetaan 16.8.2018 ja liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 1.11.2018.

Oulussa 13.2.2018

Suomen Hoivatilat Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Suomen Hoivatilat Oyj, toimitusjohtaja Jussi Karjula, jussi.karjula@hoivatilat.fi, p. +358 40 773 4054

Hoivatilat lyhyesti:

Suomen Hoivatilat Oyj on erikoistunut päivä- ja hoivakotikiinteistöjen sekä palvelukortteleiden ja koulujen tuottamiseen, omistamiseen ja vuokraamiseen. Hoivatilat on perustettu vuonna 2008 ja yhtiö on tehnyt yhteistyötä jo noin 50 suomalaisen kunnan kanssa ja toteuttanut yli 100 kiinteistöhanketta ympäri Suomen. Yhtiö listautui Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle 1.3.2017.

Takaisin ylös