Siirry pääsisältöön

Tiedotteet

Suomen Hoivatilat Oyj: Suomen Hoivatilat Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Suomen Hoivatilat Oyj                                                                        
Pörssitiedote 27.3.2018 kello 17:00 EET

Suomen Hoivatilat Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Suomen Hoivatilat Oyj:n ("Hoivatilat" tai "yhtiö") varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Oulussa. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2017 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2017.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa osinkoa 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta 0,13 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.3.2018 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 9.4.2018.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi ja hallituksen jäseniksi valittiin Pertti Huuskonen, Timo Pekkarinen, Reijo Tauriainen, Satu Ahlman sekä uusina jäseninä Harri Aho ja Kari Nenonen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pertti Huuskonen. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan 1 667 euron kuukausipalkkio ja hallituksen puheenjohtajalle 3 750 euron kuukausipalkkio. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan 600 euron ja hallituksen puheenjohtajalle 1 200 euron kokouspalkkio kokousta kohden. Lisäksi valiokuntien jäsenille maksetaan 400 euron ja kunkin valiokunnan puheenjohtajalle 600 euron kokouspalkkio kokousta kohden. Jos hallituksen jäsenen tai puheenjohtajan kokoukseen osallistumiseksi käyttämä matka-aika ylittää kolme tuntia, maksetaan kokouspalkkio 1,5-kertaisesti. Lisäksi hallituksen ja valiokuntien jäsenille korvataan kohtuulliset matkakustannukset tositteita vastaan Verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti.

Tilintarkastajan valinta ja palkkiosta päättäminen

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Antti Kääriäinen. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen muutos

Yhtiökokous hyväksyi, että yhtiön varsinainen tai ylimääräinen yhtiökokous voidaan pitää hallituksen määräämässä paikassa yhtiön kotipaikkakunnalla, Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2.500.000 uuden tai yhtiön hallussa olevan osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa, jotka voivat olla suunnattuja osakeanteja tai osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisia osakeanteja. Valtuutusta voidaan käyttää myös yhtiön kannustinjärjestelmiä varten. Valtuutuksen nojalla kannustinjärjestelmiä varten voidaan antaa enintään 250.000 osaketta.

Hallituksen osakeantivaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, kuitenkin korkeintaan 30.6.2019 saakka. Ehdotettu valtuutus kumoaa aiemmin annetut osakeantivaltuutukset, mutta ei aiempia valtuutuksia antaa osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin tai osakeantien ehdoista.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 500.000 osaketta, mikä vastaa noin 2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 asti.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Suomen Hoivatilat Oyj:n ("Hoivatilat" tai "yhtiö") hallitus on tänään yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan päättänyt hallituksen tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenistä.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Reijo Tauriainen ja jäseniksi Harri Aho ja Kari Nenonen. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin puolestaan Pertti Huuskonen ja jäseniksi Satu Ahlman ja Timo Pekkarinen.

Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuutta ja todennut, että [Pertti Huuskonen, Reijo Tauriainen, Satu Ahlman, Harri Aho ja Kari Nenonen] ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista. Timo Pekkarinen on puolestaan riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, mutta riippuvainen yhtiöstä. Timo Pekkarinen on yhtiön merkittävän rakennusliikekumppanin, Rakennusliike Lapti Oy:n emoyhtiön Lapti Group Oy:n toimitusjohtaja ja Rakennusliike Lapti Oy:n hallituksen jäsen. Näin ollen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 riippumattomuusvaatimukset täyttyvät. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla ja yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Lentokatu 2, 90460 Oulunsalo viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta 10.4.2018.

Oulussa 27.3.2018

SUOMEN HOIVATILAT OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jussi Karjula, puhelin: +358 40 773 4054

Suomen Hoivatilat lyhyesti:
Suomen Hoivatilat Oyj on erikoistunut päivä- ja hoivakotikiinteistöjen sekä palvelukortteleiden ja koulujen tuottamiseen, omistamiseen ja vuokraamiseen. Hoivatilat on perustettu vuonna 2008 ja yhtiö on tehnyt yhteistyötä jo noin 50 suomalaisen kunnan kanssa ja käynnistänyt yli 120 kiinteistöhanketta eri puolille Suomea. Yhtiö listautui Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle 1.3.2017.

Takaisin ylös