Siirry pääsisältöön

Tiedotteet

Suomen Hoivatilat Oyj: KUTSU SUOMEN HOIVATILAT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU SUOMEN HOIVATILAT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Suomen Hoivatilat Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 26.3.2019 kello 15.00 (EET) alkaen osoitteessa Kasarmikatu 21 b, 00130 Helsinki, kokouspaikkana Kasarmin Salit, Jura-Sali. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kello 14.30.

A Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1                             Kokouksen avaaminen

2                             Kokouksen järjestäytyminen

3                             Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4                             Kokouksen laillisuuden toteaminen

5                             läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6                             HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

7                             TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

8                             vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

9                             tilinpäätöksen vahvistaminen

10                           taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan tilikaudelta 1.1.2018-31.12.2018 0,17 euroa osaketta kohden.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.3.2019 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 4.4.2019.

11                           HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN

12                           HALLITUKSEN JA VALIOKUNTIEN JÄSENTEN PALKKIOISTA JA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUSPERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan 1875 euron kuukausipalkkio ja hallituksen puheenjohtajalle 4167 euron kuukausipalkkio. Kuukausipalkkioihin sisältyvät kaikki tarvittavat kokousvalmistelut ja välityöt.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan 600 euron ja hallituksen puheenjohtajalle 1200 euron kokouspalkkio kokousta kohden. Jos hallituksen jäsenen tai puheenjohtajan kokoukseen osallistumiseksi käyttämä matka-aika ylittää kolme tuntia, maksetaan kokouspalkkio 1,5-kertaisesti.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valiokuntien jäsenille maksetaan 400 euron ja kunkin valiokunnan puheenjohtajalle 600 euron kokouspalkkio kokousta kohden.

Lisäksi hallituksen ja valiokuntien jäsenille korvataan kohtuulliset matkakustannukset tositteita vastaan Verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti.

13                           HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä olisi kuusi (6) ja hallitukseen valittaisiin näin ollen kuusi (6) jäsentä.

14                           HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan suostumustensa mukaisesti Satu Ahlman, Pertti Huuskonen, Kari Nenonen ja Reijo Tauriainen sekä uusina jäseninä Nathalie Clément ja Paul Hartwall. Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan valittavan Pertti Huuskonen.

15                           TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

16                           TILINTARKASTAJAN VALINTA

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Antti Kääriäisen, seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Ehdotettu tilintarkastaja on antanut suostumuksensa valintaan.

17                           yhtiöjärjestyksen muutos

Hallitus on päättänyt 20.2.2019 pitämässään kokouksessa, että yhtiö luopuu aputoiminimestään Hoivatilat sillä ehdolla, että varsinainen yhtiökokous päättää muuttaa yhtiön uudeksi toiminimeksi Hoivatilat Oyj. Hallituksen päätöksen mukaan yhtiön nykyinen toiminimi otetaan siinä tapauksessa yhtiön uudeksi aputoiminimeksi Suomen Hoivatilat. Hallituksen päätös nykyisestä aputoiminimestä luopumisesta ja uuden aputoiminimen ottamisesta tulisivat voimaan siitä hetkestä alkaen, kun Patentti- ja rekisterihallitus rekisteröi yhtiön uuden toiminimen.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön uudeksi toiminimeksi muutetaan Hoivatilat Oyj ja yhtiö ottaa käyttöön englanninkielisen rinnakkaistoiminimen Hoivatilat Plc, sillä ehdolla, että Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyy Hoivatilat Oyj:n yhtiön toiminimeksi. Jos ehdotettu toiminimi ei ole rekisteröitävissä, yhtiö jatkaa nykyisellä toiminimellä.

Hallitus ehdottaa, että voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 1 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

1. Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Hoivatilat Oyj ja sen englanninkielinen rinnakkaistoiminimi on Hoivatilat Plc. Yhtiön kotipaikka on Oulu.

18                           HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 5.080.000 uuden tai yhtiön hallussa olevan osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa osakeannissa, jotka voivat olla suunnattuja osakeanteja tai osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisia osakeanteja. Valtuutus vastaa noin 19,97 prosenttia osakkeiden määrästä tämän kokouskutsun päivänä. Valtuutusta voidaan käyttää myös yhtiön kannustinjärjestelmiä varten. Valtuutuksen nojalla kannustinjärjestelmiä varten voidaan antaa enintään 250.000 osaketta.

Hallituksen osakeantivaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 saakka.

Ehdotettu valtuutus kumoaa aiemmin annetut osakeantivaltuutukset, mutta ei aiempia valtuutuksia antaa osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia.

Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin tai osakeantien ehdoista.

19                           hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 500.000 osaketta, mikä vastaa noin 1,97 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Omia osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi muun muassa mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä toteutettavien osakeantien aiheuttaman laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä tai mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta on yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti.

  1. kokouksen päättäminen

B Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset sekä tämä kokouskutsu sisältäen hallituksen ehdotukset ovat saatavilla Suomen Hoivatilat Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa www.hoivatilat.fi. Suomen Hoivatilat Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 5.3.2019. Päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 9.4.2019 alkaen.

C Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 14.3.2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeis­tään 21.3.2019 klo 10. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

  1. Suomen Hoivatilat Oyj:n internet-sivuilla: www.hoivatilat.fi (alkaen 21.2.2019);
  2. puhelimitse numeroon 040 867 7475 (Ma - Pe klo 9-15); tai
  3. kirjeitse osoitteeseen Suomen Hoivatilat Oyj, "yhtiökokous", Lentokatu 2, 90460 Oulu.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi. Osak­keenomistajien Suomen Hoivatilat Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen nii­den osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 14.3.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Fin­land Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 21.3.2019 klo 10 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuu­denhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjo­jen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhtei­sön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsi­naiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asia­miehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittau­tumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Suomen Hoivatilat Oyj, "yhtiökokous", Lentokatu 2, 90460 Oulu ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiö­lain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Suomen Hoivatilat Oyj:llä on tämän kokouskutsun päivänä 21.2.2019 yhteensä 25.439.229 osaketta ja ääntä.

Oulussa 21.2.2019

SUOMEN HOIVATILAT OYJ

Hallitus                                                     

Takaisin ylös