Siirry pääsisältöön

Tiedotteet

Hoivatilat Oyj: Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2019: Vahva operatiivinen tulos – ohjeistukseen täsmennys

Vahva operatiivinen tulos – ohjeistukseen täsmennys

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2019 (tilintarkastamaton)

Hoivatilat Oyj Pörssitiedote 22.8.2019 klo 8.00

Tuhatta euroa30.6.201930.6.2018muutos, %31.12.2018
Liikevaihto10 8938 06135,1 %17 182
Kauden tulos12 29815 957-22,9 %37 003
EPRA operatiivinen tulos4 8943 15355,2 %7 663
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (euroa)0,480,63-23,8 %1,46
Osakekohtainen tulos, laimennettu (euroa)0,480,63-23,8 %1,45
Osakekohtainen operatiivinen tulos, euroa (EPRA EPS)0,190,1258,3 %0,30
Sijoituskiinteistöjen arvo426 433301 57941,4 %348 899
Osakekohtainen EPRA NAV, euroa7,746,2424,0 %7,32
Sopimuskannan arvo (ilman indeksikorotuksia)490 701383 07528,1 %426 953
Taloudellinen vuokrausaste (%)100 %100 %-100 %
Sopimuskannan keskimaturiteetti (vuotta)14,914,7-14,9

1.1.2019 käyttöönotetun IFRS 16 -standardin vaikutukset katsauskauden avainlukuihin on esitetty jäljempänä kohdassa taloudellinen katsaus sekä taulukko-osiossa.

Olennaiset tapahtumat

 • Ruotsin liiketoiminta etenee – sovittuna 16 miljoonan euron arvosta hankkeita.
 • Operatiivinen tulos (EPRA) kasvoi yli 50 prosenttia.
 • Katsauskauden päättymisen jälkeen valmistunut 15 kohdetta.

Näkymät vuodelle 2019

Hoivatilat arvioi vuoden 2019 liikevaihdon olevan noin 23 miljoonaa euroa. Operatiivisen tuloksen (EPRA) arvioidaan olevan vähintään 40 prosenttia liikevaihdosta (aiempi ohjeistus noin 40 prosenttia liikevaihdosta). Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon arvioidaan vuoden 2019 lopussa olevan 460 – 490 miljoonaa euroa. Ohjeistus perustuu sille oletukselle, että yhtiö ei vuoden 2019 aikana tee merkittäviä valmiiden sijoituskiinteistöjen ostoja tai myyntejä ja että kiinteistöjen arvon määrityksessä käytettävät markkinatuottovaatimukset pysyvät nykytasolla.

Toimitusjohtaja Jussi Karjula:

Vuoden 2019 ensimmäinen puolisko oli Hoivatiloilla onnistunut. Keskeiset tunnusluvut; sijoituskiinteistöjen arvo, liikevaihto ja sopimuskanta jatkoivat kasvuaan suunnitellusti. Samaan aikaan operatiivinen tehokkuus oli erittäin hyvällä tasolla. Katsausjaksolta nostan esille erityisesti Ruotsin liiketoiminnan vahvan etenemisen sekä Suomessa useiden merkittävien kuntasopimusten ja uusien asiakkuuksien saavuttamisen.

Alkuvuoden aikana Ruotsissa on sovittu viiden hankkeen aloituksista. Näistä kolme on päiväkoteja ja kaksi erityisryhmien hoivakotihankkeita. Kohteiden investointiarvo on noin 16 miljoonaa euroa.

Katsauskaudella yhtiön vuokrasopimuskannan arvo nousi jo yli 490 miljoonan euron tasolle. Keskeneräisten ja käynnistyvien hankkeiden investointiarvo oli noin 174 miljoonaa euroa, mikä on ennätyslukema yhtiön toimintahistoriassa. Yhtiö voitti alkuvuoden aikana useita julkisia tarjouskilpailuja: Mikkelin kouluhankkeen sekä Oulun, Vaasan ja Rovaniemen kunnallisten päiväkotien kilpailutukset. Näistä Oulun hankkeen vuokrasopimuksen kesto on 25 vuotta. Katsauskaudella yhtiö solmi vuokrasopimuksen 11 uuden asiakkaan kanssa.

Kauden tulos oli odotusten mukaisella tasolla. Yhtiön strateginen tukijalka on oma hankekehitystyö, joka tuottaa kannattavaa kasvua. Olemme säilyttäneet hankekehitystyössä tavoitteidemme mukaisen hyvän kehityskatetason. Kauden tulos -rivillä näkyy sijoituskiinteistöjen nettotuottovaatimusten lasku (-0,03 prosenttiyksikköä), joka oli vertailukautta (-0,16 prosenttiyksikköä) pienempi, ja ilmenee olennaisesti pienempänä käypien arvojen muutoksena.  

Yhtiö liittyi keväällä European Public Real Estate Associationin (EPRA) jäseneksi. Jäsenyyden myötä yhtiö esittää tässä puolivuosikatsauksessa ensimmäisen kerran EPRA:n raportointisuositusten mukaisia tunnuslukuja osana julkistettavaa taloudellista informaatiota.

Hoivatilojen liiketoiminta on voimakkaassa kasvussa ja oikeanlaisen rahoitusrakenteen rooli kannattavan kasvun rakentamisessa on merkittävä. Täydensimme vieraan pääoman rahoitustyökaluja huhtikuussa ottamalla käyttöön yritystodistusohjelman. Yritystodistusohjelma monipuolistaa Hoivatilojen rahoituspohjaa sekä varmistaa konsernin normaalia investointi- ja käyttöpääomarahoitusta.

Hoivatilat on hoivan ja kasvatuksen laadukkaiden toimitilojen tuottaja. Yhtiön kiinteistökanta muodostuu nykyisten määräysten ja vaatimusten mukaan tuotetuista uusista tiloista. Ne tarjoavat toimivat puitteet hyvälle hoivalle ja kasvatukselle yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla. Ikääntyvän väestön määrä kasvaa nopeasti ja väestö keskittyy kasvukeskusalueille, missä palvelutiloja tarvitaan runsaasti jatkossakin.

Katsauskauden olennaiset tapahtumat

Katsauskauden aikana valmistui 5 (7) kiinteistökohdetta, jonka lisäksi yhtiö hankki 2 (1) valmista kohdetta.

Yhtiön haltuun palautui 23.134 yhtiön omaa osaketta vastikkeetta osakepalkkiojärjestelmän 2015 ehtojen mukaisesti. Osakkeet palautuivat 27.2.2019, ja palautuksen jälkeen Hoivatilat Oyj:llä on hallussaan 23.134 omaa osakettaan. (Pörssitiedote 28.2.2019)

Ensimmäiset Ruotsin hankkeet käynnistyivät. Yhtiö sopi kolmen päiväkotihankkeen toteuttamisesta Eskilstunaan, Ronnebyhyn ja Norrtäljeen. Päiväkotien yhteenlaskettu investointiarvo on noin 11 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiö sopi alkuvuoden aikana neljästä kuntavuokralaisille toteutettavasta hankkeesta: kouluprojekti Mikkeliin sekä päiväkotihankkeet Ouluun, Rovaniemelle ja Vaasaan. (Pörssitiedote 26.3.2019)

Timo Wikberg nimitettiin Hoivatilojen liiketoimintajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Häneen vastuullaan on Hoivatilojen myynnin ja asiakaskokemuksen johtaminen ja kehittäminen. Aiemmin Timo on toiminut Attendo Oy:ssä erilaisissa liiketoiminnan kehittämis- ja johtotehtävissä, viimeksi myyntijohtajana. (Pörssitiedote 4.4.2019)

Hoivatilat allekirjoitti 11.4.2019 sopimuksen kotimaisesta 100 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta. Yhtiö voi laskea ohjelman puitteissa liikkeelle alle vuoden mittaisia yritystodistuksia. Rahoitusjärjestely monipuolistaa Hoivatilojen rahoituspohjaa sekä varmistaa konsernin normaalia investointi- ja käyttöpääomarahoitusta. (Pörssitiedote 11.4.2019)

Suomen Hoivatilat Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.3.2019 päätetty nimenmuutos rekisteröitiin kaupparekisteriin 9.5.2019. Yhtiön uusi toiminimi on Hoivatilat Oyj, englanniksi Hoivatilat Plc. (Pörssitiedote 9.5.2019)

Toimintaympäristö

Eurooppa ja Suomi kaupungistuu ja väestö ikääntyy. Yli 75-vuotiaiden määrä lähes kaksinkertaistuu seuraavien kahden vuosikymmenen aikana. Kuluvan vuoden kesäkuun lopussa Suomessa oli 519 tuhatta yli 75-vuotiasta henkilöä ja vuoden 2040 lopussa yli 75-vuotiaiden määrän ennustetaan olevan 925 tuhatta henkilöä (stat.fi). Ruotsissa kehityssuunta on hyvin samanlainen. Yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Parhaillaan odotetaan nykyisen hallituksen päätöksiä sote-kysymyksiin. Hallitusohjelmassa asiaa on linjattu seuraavasti:

Hallitus käynnistää sote-uudistuksen valmistelun. Valmistelussa otetaan huomioon edellisten vaalikausien valmistelu ja perustuslailliset reunaehdot. Uudistus tehdään hallitusti ja vaiheistaen. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa kootaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille.

Sivistys- sekä sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöissä on runsaasti ikääntyneitä, elinkaarensa loppupuolella olevia kiinteistöjä sekä sisäilmaongelmista ja korjausvelasta kärsiviä tiloja, jotka vaativat uudistamista. 

Yhtiön arvion mukaan seuraavat kehityssuunnat lisäävät sen kasvu- ja toimintamahdollisuuksia:

 • Väestön ikääntyminen ja huoltosuhteen heikkeneminen.
 • Kaupungistuminen ja väestön keskittyminen.
 • Julkisen sektorin velkaantuminen.
 • Sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen rakennuskannan kunto.
 • Palvelusetelien käytön yleistyminen varhaiskasvatus- ja hoivapalveluissa.

Taloudellinen toimintaympäristö

Talouskasvu jää tulevina vuosina viime vuosia maltillisemmaksi. Valtiovarainministeriön 17. kesäkuuta julkaistun ennusteen mukaan talous kasvaa 1,6 prosenttia vuonna 2019. VM ennakoi, että vuonna 2020 talouskasvu hidastuu 1,2 prosenttiin ja edelleen 1,1 prosenttiin vuonna 2021. Kes­kipitkällä aikavälillä vuosina 2022–2023 talouskasvu hidastuu alle yhteen prosenttiin.

Rakentamisen sektorilla asuntotuotanto on ollut kahden viime vuoden ajan poikkeuksellisen korkealla, noin 45.000 asunnon vuosialoituksen tasolla. Myönnettyjen rakennuslupien määrät ovat kuitenkin laskeneet ennakoidusti alkuvuonna lähes kolmanneksella viime vuoden vastaavasta. Silti hieman yllättäen alkuvuonna asuntoja alettiin rakentaa enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana.

Ennusteessa arvioidaan asuntojen aloitusten vähenevän tänä vuonna 38.000 kappaleeseen ja jatkavan edelleen alenemistaan ensi ja seuraavana vuonna. Asuntoinvestoinnit pysyvät silti hyvällä tasolla eikä niiden romahtamista odoteta. Korjausrakennusinvestointien ennustetaan kasvavan melko vakaata 1-2 prosentin vuosivauhtia koko ennustejakson ajan. Sairaaloiden ja koulujen lupakehitys on myönteistä ja aloituksia on siten odottavissa lisää.

Korkojen oletetaan pysyvän lähivuosina edelleen alhaisina. Suomen Pankin ennusteen mukaan lyhyet korot pysyvät negatiivisina vuosien 2019-2021 ajan ja 10 vuoden obligaatiokorkokin alle yhden prosenttiyksikön tasolla. Kotimaassakin alhaiset korot luovat otolliset olot kotitalouksille kuluttaa ja yrityksille investoida. Suomen taloudellinen toimintaympäristö kokonaisuudessaan tarjoaa siten yhä edellytykset kasvun jatkumiselle maailmantalouden epävarmuudesta huolimatta.

Suomen Pankki ennustaa palkkojen nousevan ennustevuosina keskimäärin 2,5 prosentin vauhtia. Inflaation odotetaan olevan 1,3 prosenttia vuonna 2019 ja kiihtyvän 1,6 prosenttiin vuonna 2021. Ennustejaksolla palkkojen nousu kasvattaa vähitellen palvelujen hintoja ja nopeuttaa siten osaltaan inflaatiota. (www.eurojatalous.fi)

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen kehitys

Konsernin liikevaihto oli 10,9 (8,1) miljoonaa euroa ja kasvua liikevaihdossa oli 35,1 prosenttia edellistilikauteen verrattuna. Liikevaihto muodostui kokonaisuudessaan vuokratuotoista. Liikevaihdon kasvu on valtaosaltaan seurausta yhtiön vuokralle annettujen kiinteistöjen määrän merkittävästä lisääntymisestä viimeisen 12 kuukauden aikana. Tuotot kiinteistöjen käypiin arvoihin arvostamisesta olivat katsauskaudella 9,3 (16,0) miljoonaa euroa. Tuloslaskelman käypien arvojen muutokseen sisältyy sijoituskiinteistöjen ryhmässä IFRS 16 -standardin mukaisesti omaisuuseränä esitettyjen vuokratonttien poistoa -0,3 (0,0) miljoonaa euroa. Sijoituskiinteistöjen käypien arvojen muutos muodostui vertailukautta pienemmäksi johtuen siitä, että kiinteistöjen arvostuksessa käytettävien tuottovaateiden muutos oli vertailukautta pienempi. Salkun nettotuotto laski 0,03 prosenttiyksikköä kun edellisvuoden vastaavana ajanjaksona nettotuotto laski merkittävästi enemmän eli 0,16 prosenttiyksikköä. Kiinteistöjen kehityskate on pysynyt yhtiön tavoitteiden mukaisella hyvällä tasolla.

Katsauskauden nettovuokratuotot olivat 10,0 (7,0) miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 42,8 prosenttia. Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa valmiina ja vuokrakassavirtaa tuottamassa 127 (98) kappaletta kiinteistöjä, joiden nettotuotto katsauskauden lopussa oli 6,12 prosenttia (6,30 prosenttia). Nettotuottoprosentin lasku johtuu valtaosaltaan sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksessä käytettyjen markkinatuottovaatimusten pienentymisestä.

Kiinteistöjen hoitokulut olivat -0,9 (-1,1) miljoonaa euroa. Kiinteistöjen hoitokulut pienentyivät 15,6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Hoitokulujen pienentyminen selittyy IFRS 16 -standardin muutoksesta, jonka johdosta kiinteistöjen hoitokuluihin aiemmin sisältyneet maanvuokrakulut esitetään 1.1.2019 lähtien osana käyvän arvon muutosta ja korkokuluja. IFRS 16 muutoksen vaikutus hoitokuluihin oli katsauskaudella 0,3 miljoonaa euroa.

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut olivat -1,1 (-1,1) miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 3,8 prosenttia. Erä sisältää osakepalkkiojärjestelmä 2015 ehtojen mukaisesti yhtiölle palautuneisiin osakkeisiin (23.124 kpl, tiedote 28.2.2019) liittyvän verottajalta saadun palautuksen 0,2 miljoonaa euroa. Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut olisivat ilman tämän palautuksen vaikutusta olleet -1,3 miljoonaa euroa. Katsauskaudella henkilöstön keskimääräinen lukumäärä oli 18 (17). Hallinnon kulut olivat yhteensä -1,0 (-1,0) miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 7,2 prosenttia edellisvuoteen. Hallinnon kuluja kasvattivat erityisesti panostukset tulevaan kasvuun Suomessa ja Ruotsissa sekä hankekehityspanostukset.

Liikevoitto oli 17,1 (21,0) miljoonaa euroa, jossa oli laskua -18,9 prosenttia. Liikevoiton pienentyminen johtui kiinteistöjen tuottovaateiden vertailukautta pienemmästä muutoksesta.

Rahoitustuotot- ja kulut olivat nettomääräisesti -1,5 (-1,0) miljoonaa euroa. IFRS 16 -standardin vaikutus rahoituskuluihin oli -0,2 (0,0) miljoonaa euroa. Katsauskauden verotettavaan tuloon perustuvat verot olivat -1,4 (-0,9) miljoonaa euroa ja pääosin kiinteistöjen käypien arvojen muutoksista johtuvat laskennalliset verot -1,9 (-3,1) miljoonaa euroa.

Katsauskauden nettotulokseksi muodostui 12,3 (16,0) miljoonaa euroa, jossa oli laskua -22,9 prosenttia edellisvuoteen. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,48 (0,63) euroa ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,48 (0,63) euroa.

Katsauskauden operatiivinen tulos (EPRA) oli 4,9 (3,2) miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 55,2 prosenttia. Operatiivisen tuloksen osuus liikevaihdosta oli 44,9 (39,1) prosenttia. Katsauskauden operatiivinen tulos ei ole vertailukelpoinen edellisvuoteen IFRS 16 -standardin käyttöönoton (1.1.2019 alkaen) aiheuttamista muutoksista sekä henkilöstökuluihin sisältyvästä veronpalautuksesta johtuen.

Investoinnit

Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 438,4 (308,5) miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 42,1 prosenttia vertailukauteen. Katsauskaudella toteutettiin kokonaisuudessaan hankinta-arvoltaan 41,2 (38,5) miljoonan euron investoinnit kiinteistöihin.

Rahoitus

Yhtiön korollinen vieras pääoma oli katsauskauden lopussa 235,2 (143,7) miljoonaa euroa. Korollisen vieraan pääoman määrä kasvoi katsauskauden aikana nettomääräisesti 64,7 (33,6) miljoonaa euroa. Korollisen vieraan pääoman kasvusta 27,0 miljoonaa euroa muodostui IFRS 16 -standardin mukaan kirjatun vuokrasopimusvelan kirjaamisesta.

Yhtiöllä oli 30.6.2019 käytettävissään rahoituslähteitä yhteensä 122,9 miljoonaa euroa, muodostuen käteisvaroista (6,7 miljoonaa euroa), nostamattomista luottolimiiteistä (7,0 miljoonaa euroa), yritystodistusohjelman puitteissa liikkeelle laskettavia yritystodistuksia (80 miljoonaa euroa) ja lainasopimusten perusteella nostettavista investointilainoista (29,2 miljoonaa euroa). Yhtiöllä on lisäksi optio 20 miljoonan euron lisärahoitukseen EIP:ltä aikaisempaa sopimusta vastaavin ehdoin.

Yhtiön korkosuojauspolitiikan mukaan 30–50 prosenttia konsernin lainakannasta suojataan koronvaihtosopimuksin siten, että koko lainakannan keskimääräinen korkosidonnaisuusaika on kaksi (2) vuotta +/- kuusi (6) kuukautta.  Yhtiön lainakannan suojausaste 30.6.2019 oli 40,4 (42,5) prosenttia ja lainakannan keskimääräinen korkosidonnaisuusaika 2,01 (1,60) vuotta.

Kiinteistökohteet ja sopimukset

Yhtiöllä oli 30.6.2019 valmiina 127 (98) vuokrakassavirtaa tuottavaa kohdetta. Lisäksi keskeneräisiä ja aloitusvaiheen kohteita oli yhteensä 55 (49) kappaletta. Katsauskauden aikana valmistui 5 (7) uutta kohdetta, jonka lisäksi yhtiö hankki 2 (1) valmista kohdetta.

Kiinteistökohteet 30.6.ValmiitKeskeneräiset ja aloittamattomat*Yhteensä
H1/2019H1/2018H1/2019H1/2018H1/2019H1/2018
Kohteet, kpl127985549182147
Vuokrattava pinta-ala, tuhatta kem2110,786,263,449,7174,1135,8
Vuosivuokrat, meur22,517,412,19,534,627,0
Investointi (hankintameno), meur251,1188,5173,5126,0424,6314,5
* = Keskeneräisiin ja aloittamattomiin kohteisiin on luettu keskeneräisten kohteiden lisäksi sellaiset kohteet, joista on tehty sitovat vuokrasopimukset tai esisopimukset, mutta joiden osalta rakennustöitä ei vielä ole käynnistetty.

Yhtiöllä oli 30.6.2019 tilanteessa yhteensä 182 (147) vuokrasopimusta (esisopimukset mukaan luettuina), jotka jakaantuivat 46 (35) asiakkaan kesken, joista 7 (2) oli kunta-asiakkaita. Sopimuskannan arvo oli 490,7 (383,1) miljoonaa euroa ja koko sopimuskannan keskimaturiteetti 14,9 (14,7) vuotta. Yhtiön kolme suurinta avainasiakasta muodostivat noin 46 (51) prosenttia yhtiön sopimuskannasta 30.6.2019. Suurimman asiakkaan osuus sopimuskannasta oli 22 (25) prosenttia, toiseksi suurimman 15 (18) prosenttia ja kolmanneksi suurimman 9 (8) prosenttia. Kunta-asiakkaiden osuus sopimuskannasta oli 11 (6) prosenttia. Euromääräisesti merkittävimmät vuokralaiset ovat Suomen suurimpia hoiva- ja päivähoitoalan yhtiöitä.

Sopimuskannasta 60 (63) prosenttia muodostui Pääkaupunkiseudun/Uudenmaan, Tampereen, Lahden, Turun, Oulun, Kuopion ja Jyväskylän alueilla sijaitsevien kiinteistöjen tulevista vuokratuotoista. Sopimuskannasta 23 (22) prosenttia muodostui muissa, yli 30.000 asukkaan kunnissa sijaitsevista kohteista ja 13 (15) prosenttia alle 30.000 asukkaan paikkakunnissa sijaitsevista kiinteistökohteista. Ruotsin kohteiden osuus sopimuskannasta oli 3 prosenttia (0 prosenttia).

Alue 30.6.201930.6.2018
Pääkaupunkiseutu / Uusimaa 19 %22 %
Lahden alue 7 %7 %
Tampereen alue 6 %7 %
Turun alue 9 %10 %
Oulun alue 7 %5 %
Kuopion alue 7 %7 %
Jyväskylän alue 5 %5 %
Muut yli 30.000 asukkaan kunnat Suomessa 23 %22 %
Muut paikkakunnat Suomessa 13 %15 %
Ruotsi 3 %0 %
Yhteensä 100 %100 %

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Yhtiön osakemäärä 30.6.2019 oli 25.439.229 (25.439.229) osaketta. Osakkeista yhtiön omassa hallussa oli 23.134 kappaletta. Yhtiön osakkeen päätöskurssi 30.6.2019 oli 9,96 (7,62) euroa ja ulkona olevien osakkeiden yhteenlaskettu markkina-arvo 253,1 (193,8) miljoonaa euroa. Katsauskauden aikana yhtiön osakkeen korkein päätöskurssi oli 10,20 (8,45) euroa ja alin päätöskurssi 7,71 (7,20) euroa. Katsauskauden aikana Hoivatilat Oyj:n osakkeiden vaihto oli 2,6 (2,1) miljoonaa kappaletta. Yhtiöllä oli 30.6.2019 yhteensä 9.022 (9.034) osakkeenomistajaa.

Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Hoivatilat arvioi, että kuluvan tilikauden ja lähiaikojen riskit liittyvät pääasiassa taloudelliseen ympäristöön, kiinteistöhankkeiden onnistumiseen ja asiakkaisiin. Lisäksi kiinteistöjen arvostukseen liittyy riski käypien arvojen vaihtelusta. Taloudellisessa ympäristössä keskeisiä riskitekijöitä ovat mahdolliset korkotason muutokset ja rahoituksen saatavuus.

Tarkempi kuvaus riskeistä on esitetty yhtiön vuoden 2018 vuosikertomuksessa. Hallituksen käsityksen mukaan vuoden 2018 vuosikertomuksessa esitetyissä lähiajan riskeissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Hallitus ja yhtiön johto

Hoivatilojen hallitukseen kuuluvat Pertti Huuskonen (puheenjohtaja), Satu Ahlman, Nathalie Clément, Paul Hartwall, Kari Nenonen ja Reijo Tauriainen. Harri Aho ja Timo Pekkarinen toimivat hallituksen jäseninä 26.3.2019 saakka.

Tarkastusvaliokunnassa toimivat Reijo Tauriainen (pj.), Paul Hartwall ja Kari Nenonen. Palkitsemisvaliokunnassa toimivat Pertti Huuskonen (pj.), Satu Ahlman ja Paul Hartwall. Yhtiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena KHT Antti Kääriäinen.

Konsernin johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Jussi Karjula, varatoimitusjohtaja Riku Patokoski, talousjohtaja Tommi Aarnio, kiinteistöjohtaja Juhana Saarni, henkilöstö- ja viestintäjohtaja Riikka Säkkinen sekä liiketoimintajohtaja Timo Wikberg.

Yhtiökokouksen päätökset

Hoivatilojen varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2019 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille vastuuvapauden tilivuodelta 2018. Hoivatilojen tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka nimitti päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Antti Kääriäisen. Yhtiökokouksen päätöksen mukainen osinko, 0,17 euroa osakkeelta maksettiin 4.4.2019. Yhtiökokous hyväksyi lisäksi hallituksen esitykset, joiden mukaan hallitus sai valtuudet päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja osakeannista. Lisäksi hyväksyttiin yhtiöjärjestyksen muutos yhtiön toiminimen (Hoivatilat Oyj) osalta sekä nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista. Yhtiökokouksen päätökset on tiedotettu 26.3.2019. Päätökset ovat nähtävillä myös yhtiön internetsivuilla.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Katsauskauden päättymisen jälkeen on valmistunut 15 kohdetta, jotka tuottavat vuokrakassavirtaa elokuusta 2019 lähtien.

Taloudelliset tavoitteet vuosille 2019 – 2021

Hoivatilat Oyj on asettanut seuraavat taloudelliset tavoitteet vuosille 2019 – 2021:

 • Liikevaihdon vuosittainen kasvu keskimäärin 30 prosenttia.
 • Operatiivinen tulos (EPRA) keskimäärin 40 prosenttia liikevaihdosta.
 • Omavaraisuusaste keskimäärin vähintään 30 prosenttia. Omavaraisuusasteessa on huomioitu 1.1.2019 sovellettavaksi tulevan IFRS 16 -standardin vaikutus.

Hoivatilojen osingonjakopolitiikan mukainen tavoite on jakaa vuosittain osinkona vähintään 50 prosenttia operatiivisesta tuloksesta.

Taloudellinen kalenteri vuonna 2019

Hoivatilojen liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta julkistetaan 6.11.2019.

Oulussa 22.8.2019

Hoivatilat Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jussi Karjula, puhelin: +358 40 773 4054

Hoivatilat lyhyesti:

Hoivatilat Oyj on erikoistunut päivä- ja hoivakotikiinteistöjen sekä palvelukortteleiden ja koulujen tuottamiseen, omistamiseen ja vuokraamiseen. Hoivatilat on perustettu vuonna 2008 ja yhtiö on tehnyt yhteistyötä jo noin 60 suomalaisen kunnan kanssa ja käynnistänyt yli 200 kiinteistöhanketta eri puolille Suomea ja Ruotsiin. www.hoivatilat.fi


EPRA tunnusluvut

1. Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) ja operatiivinen tulos / osake (EPRA EPS, BASIC)
     
Tuhatta euroa 1-6/20191-6/20182018
Tilikauden tulos IFRS konsernin tuloslaskelmasta 12 29815 95737 003
(i) Voitto/tappio sijoituskiinteistöjen arvostamisesta käypään arvoon -9 254-16 005-35 627
(ii) Sijoituskiinteistöjen ja muiden pitkäaikaisten varojen luovutusvoitot ja -tappiot 00-1 049
(iv) Luovutusvoitoista ja -tappiosta syntyneet tilikauden tulokseen perustuvat verot 00210
(viii) Laskennallinen vero EPRA oikaisuista 1 8513 2017 125
EPRA operatiivinen tulos 4 8943 1537 663
Osakekohtainen EPRA operatiivinen tulos (EPS), euroa 0,190,120,30
     
2. Nettovarallisuus / osake (EPRA NAV per share) ja oikaistu nettovarallisuus / osake (EPRA NNNAV per share)
     
Tuhatta euroa 1-6/20191-6/20182018
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma 169 121140 913161 937
(iv) Rahoitusinstrumenttien käypä arvo 2 055609951
(v.a) Laskennallinen vero 25 53517 26623 367
EPRA nettovarallisuus (NAV) 196 711158 789186 255
Osakekohtainen EPRA NAV, euroa 7,746,247,32
     
Tuhatta euroa 1-6/20191-6/20182018
EPRA nettovarallisuus (NAV) 196 711158 789186 255
(i) Rahoitusinstrumenttien käypä arvo -2 055-609-951
(iii) Laskennallinen vero -25 535-17 266-23 367
EPRA oikaistu nettovarallisuus (NNNAV) 169 121140 913161 937
Osakekohtainen EPRA NNNAV, euroa 6,655,546,37
     
3. EPRA:n vajaakäyttöaste-%    
     
Tuhatta euroa 1-6/20191-6/20182018
Annualisoitu laskennallinen vuokra-arvo vapaille tiloilleA000
Annualisoitu laskennallinen vuokra-arvo koko kiinteistökannalleB22 33116 45321 467
EPRA:n vajaakäyttöaste, %A/B0,0 %0,0 %0,0 %

Taulukko-osio

Puolivuosikatsauksen laadinnassa on noudatettu IAS 34 -standardia. Yhtiö on noudattanut puolivuosikatsauksen laadinnassa samoja laskentaperiaatteita kuin 2018 tilinpäätöksessä lukuun ottamatta vuonna 2019 voimaan tulleita yhtiötä koskevia standardimuutoksia ja tulkintoja.

Hoivatilat–konserni
Tuloslaskelma

Euroa1-6/20191-6/20181-12/2018
    
LIIKEVAIHTO10 893 0788 061 47017 182 305
    
Sijoituskiinteistöjen luovutukset ja käyvän arvon muutokset9 254 24516 004 54736 675 896
    
Liiketoiminnan muut tuotot055 400282 735
    
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut-1 094 760-1 054 935-2 450 190
Poistot-72 473-8 530-33 795
Liiketoiminnan muut kulut-1 911 322-2 008 279-3 176 505
    
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)17 068 76921 049 67448 480 446
    
Rahoitustuotot1 615289867
Rahoituskulut-1 539 849-1 021 940-2 057 609
    
TULOS ENNEN VEROJA15 530 53520 028 02346 423 703
    
Tilikauden ja edellisten kausien verot-3 232 968-4 071 479-9 420 361
    
TILIKAUDEN TULOS12 297 56715 956 54437 003 342
    
    
Konsernin laaja tuloslaskelma IFRS   
    
Euroa1-6/20191-6/20181-12/2018
    
TILIKAUDEN TULOS12 297 56715 956 54437 003 342
Muut laajan tuloksen erät   
Erät jotka voidaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:   
  Muuntoerot3 930 -1 747
  Rahavirran suojaus-1 379 888-564 901-992 077
  Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot275 978112 980198 415
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen-1 099 980-451 921-795 409
    
TILIKAUDEN LAAJA TULOS11 197 58715 504 62336 207 933
    
Tilikauden tuloksen jakautuminen   
  Emoyhtiön omistajille12 297 56715 956 54437 003 342
  Määräysvallattomille omistajille000
    
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen   
  Emoyhtiön omistajille11 197 58715 504 62336 207 933
  Määräysvallattomille omistajille000
    
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos 
  Laimentamaton osakekohtainen tulos0,480,631,46
  Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos 0,480,631,45

Hoivatilat –konserni
Tase

Euroa30.6.201930.6.201831.12.2018
    
VARAT   
    
Pitkäaikaiset varat   
  Aineettomat hyödykkeet130 30252 020150 285
  Sijoituskiinteistöt426 433 437301 579 223348 899 080
  Koneet ja kalusto184 40936 86236 216
  Laskennalliset verosaamiset788 982453 705363 778
Pitkäaikaiset varat yhteensä427 537 130302 121 810349 449 360
    
Lyhytaikaiset varat   
  Myyntisaamiset ja muut saamiset4 213 2131 837 4283 455 775
  Rahavarat6 682 5774 516 16011 382 638
Lyhytaikaiset varat yhteensä10 895 7906 353 58814 838 412
    
VARAT YHTEENSÄ438 432 920308 475 399364 287 772
    
    
OMA PÄÄOMA JA VELAT   
    
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   
  Osakepääoma80 00080 00080 000
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto69 722 01569 722 01569 722 015
  Käyvän arvon rahasto-2 054 850-609 198-950 940
  Muuntoero2 183 -1 747
  Ed. tilikausien voitto/tappio89 074 55055 763 89856 084 397
  Tilikauden voitto/tappio12 297 56715 956 54437 003 342
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yht.169 121 466140 913 259161 937 067
Pitkäaikaiset velat   
  Rahoitusvelat203 626 462135 191 704158 809 420
  Laskennalliset verovelat25 649 95317 534 28723 618 863
Pitkäaikaiset velat yhteensä229 276 415152 725 990182 428 283
    
Lyhytaikaiset velat   
  Rahoitusvelat31 536 5618 497 95211 640 147
  Ostovelat ja muut velat8 498 4786 338 1978 282 274
Lyhytaikaiset velat yhteensä40 035 03914 836 15019 922 422
    
Velat yhteensä269 311 454167 562 140202 350 705
    
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ438 432 920308 475 399364 287 772

Hoivatilat –konserni
Rahavirtalaskelma

Euroa1-6/20191-6/20181-12/2018
Liiketoiminnan rahavirrat   
 Tilikauden voitto12 297 56715 956 54437 003 342
 Oikaisut   
  Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa ja muut oikaisut-8 874 225-16 417 596-37 435 762
  Korkokulut ja muut rahoituskulut1 539 8491 021 9402 057 609
  Korkotuotot-1 615-289-867
  Verot3 232 9683 803 5799 420 361
      
Käyttöpääoman muutokset   
 Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos-753 508-1 102 662-2 726 708
 Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos-942 000-1 647 2254 086 318
 Maksetut korot-1 482 044-1 013 658-2 062 160
 Saadut korot  1 615289867
 Maksetut verot-141 614-76 860-1 611 666
Liiketoiminnan nettorahavirta (A)4 876 993524 0628 731 335
      
Investointien rahavirrat   
 Sijoituskiinteistöjen myynti0010 911 237
 Hankitut sijoituskiinteistöt-1 634 836-2 126 892-2 126 892
 Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin-41 869 110-32 661 187-77 193 637
 Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin19 983-44 091-136 269
Investointien nettorahavirta (B)-43 483 962-34 832 171-68 545 562
      
Rahoituksen rahavirrat   
 Osakeannista saadut maksut01 5041 504
 Lainojen nostot44 162 87336 590 89573 413 983
 Lainojen takaisinmaksut-5 935 229-4 305 975-8 756 467
 Maksetut osingot-4 320 736-3 307 100-3 307 100
Rahoituksen nettorahavirta (C)33 906 90828 979 32461 351 920
      
Rahavarojen muutos (A + B + C) -4 700 061-5 328 7841 537 693
      
Rahavarat tilikauden alussa11 382 6389 844 9459 844 945
Rahavarat tilikauden lopussa6 682 5774 516 16011 382 638

Hoivatilat –konserni
Laskelma oman pääoman muutoksista

 Emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
EuroaOsake-pääomaSijoitetun vapaan oman pääoman rahastoKäyvän arvon rahastoMuuntoeroKertyneet voittovaratOma pääoma yhteensä
Oma pääoma 31.12.201780 00069 720 511-157 278059 492 577129 135 811
IFRS 2 muutokset    454 085 
Oma pääoma 1.1.201880 00069 720 511-157 278059 946 662129 589 896
Laaja tulos      
Tilikauden tulos    15 956 54415 956 544
Muut laajan tuloksen erät *      
  Rahavirran suojaus  -451 921  -451 921
Tilikauden laaja tulos yhteensä  -451 921015 956 54415 504 623
Liiketoimet omistajien kanssa      
Osingonjako    -3 307 100-3 307 100
Osakeanti 1 504   1 504
Kannustinjärjestelmä    -875 664-875 664
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä01 504  -4 182 764-4 181 260
Oma pääoma 30.6.201880 00069 722 015-609 198071 720 442140 913 259
       
Oma pääoma 1.1.201980 00069 722 015-950 940-1 74793 087 739161 937 067
Laaja tulos      
Tilikauden tulos   3 93012 297 56712 301 498
Muut laajan tuloksen erät *      
  Rahavirran suojaus  -1 103 910  -1 103 910
Tilikauden laaja tulos yhteensä  -1 103 9103 93012 297 56711 197 587
Liiketoimet omistajien kanssa      
Osingonjako    -4 320 736-4 320 736
Osakeanti     0
Kannustinjärjestelmä    307 547307 547
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä00  -4 013 189-4 013 189
Oma pääoma 30.6.201980 00069 722 015-2 054 8502 183101 372 117169 121 466
* = erät, jotka voidaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi.    Hoivatilat –konserni
Tunnusluvut

 KonserniKonserniKonserni
Tuhatta euroa30.6.201930.6.201831.12.2018
Liikevaihto10 8938 06117 182
Liikevoitto17 06921 05048 480
Tilikauden tulos12 29815 95737 003
EPRA operatiivinen tulos4 8943 1537 663
Taseen loppusumma438 433308 475364 288
EPRA nettovarallisuus (NAV)196 711158 789186 255
EPRA oikaistu nettovarallisuus (NNNAV)169 121140 913161 937
Omavaraisuusaste, %38,6 %45,7 %44,5 %
Loan-to-value (LTV), % 50,4 %46,1 %45,6 %
Nettovelkaantumisaste, %135,1 %98,8 %98,2 %
Oman pääoman tuotto, %14,9 %23,6 %25,4 %
Osakekohtainen tulos (laimentamaton), euroa0,480,631,46
Osakekohtainen tulos (laimennettu), euroa0,480,631,45
Osakekohtainen osinko, euroa--0,17
Osakekohtainen operatiivinen tulos, euroa (EPRA EPS)0,190,120,30
Osakekohtainen EPRA NAV, euroa7,746,247,32
Osakekohtainen EPRA NNNAV, euroa6,655,546,37
Nettotuotto (laskennallinen), %6,12 %6,30 %6,15 %
Sopimuskannan arvo*490 701383 075426 953
Sopimuskannan keskimaturiteetti (vuotta)14,914,714,9
Taloudellinen vuokrausaste, %100 %100 %100 %
EPRA vajaakäyttöaste0 %0 %0 %
Osakkeiden antioikaistu lukumäärä kauden lopussa25 416 09525 439 22925 439 229
Osakkeiden antioikaistu keskimääräinen lukumäärä kaudella25 423 63625 389 38325 414 511
Osakkeiden antioikaistu keskimääräinen lukumäärä kaudella, laimennettu25 566 82725 415 59225 491 042
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa211919
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä kaudella181717

* Yhtiön vuokrasopimuksista ja esisopimuksista tulevaisuudessa kertyvä vuokrakassavirta ilman indeksikorotuksia.


Sijoituskiinteistöt

Yhtiön omistamat sijoituskiinteistöt arvostetaan alkuperäisen kirjaamisen jälkeen käypään arvoon. Vähäisen valmiusasteen kiinteistökohteet arvostetaan hankintamenoon. Kiinteistöjen käyvän arvon on määrittänyt ulkopuolinen asiantuntija ja auktorisoitu kiinteistöarvioitsija, Realia Management Oy. Kiinteistöarvioitsijan arviolausunto sijoituskiinteistöjen käyvästä arvosta 30.6.2019 tilanteessa on saatavilla yhtiön internetsivuilla. Sijoituskiinteistöjen arvo oli katsauskauden lopussa 399,7 (301,6) miljoonaa euroa, josta valmiiden kiinteistöjen osuus oli 347,3 (261,5) miljoonaa euroa, keskeneräisten kohteiden arvo 49,9 (39,4) miljoonaa euroa ja hankintamenoon arvostettujen vähäisen valmiusasteen kohteiden arvo 2,5 (0,7) miljoonaa euroa. IFRS 16 käyttöomaisuustonttien arvo oli 26,8 (0,0) miljoonaa euroa.

 1-6/20191-6/20181-12/2018
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo kauden alussa348 899 080247 066 462247 066 462
Investoinnit keskeneräisiin ja aloitusvaiheen kohteisiin39 446 21937 064 78979 783 106
Muut investoinnit sijoituskiinteistöihin95 503140 415289 099
Ostetuista kiinteistöistä aiheutuneet lisäykset1 634 8361 303 0101 379 446
Myydyistä kiinteistöistä aiheutuneet vähennykset00-15 245 660
Voitot ja tappiot käyvän arvon muutoksista9 585 60916 004 54735 626 628
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo kauden lopussa399 661 248301 579 223348 899 080
    
 30.6.201930.6.201831.12.2018
Valmiit sijoituskiinteistöt347 290 000261 490 000329 000 000
Keskeneräiset sijoituskiinteistöt49 852 78239 417 54518 360 223
Aloitusvaiheen sijoituskiinteistöt (hankintamenoon arvostetut)2 518 466671 6781 538 857
Yhteensä399 661 248301 579 223348 899 080

30.6.2019 konsernilla oli keskeneräisten ja aloitusvaiheen kiinteistöjen osalta sopimuksiin perustuva velvoite kiinteistöinvestointien saattamiseksi valmiiksi. Näiden velvoitteiden täyttäminen edellyttää konsernilta hankintamenoltaan noin 129 (94,5) miljoonan euron suuruisia investointeja kiinteistöihin.

Vastuusitoumukset30.6.201930.6.201831.12.2018
Kiinnitykset kiinteistöihin   
Lainat rahoituslaitoksilta188 163 468143 689 656170 449 567
Annetut kiinnitykset270 849 413209 797 463228 364 213
Kiinnitykset yhteensä270 849 413209 797 463228 364 213
    
Pantatut kiinteistöosakkeet   
Pantatut sijoituskiinteistöt279 905 864174 118 190244 584 100
Panttaukset yhteensä279 905 864174 118 190244 584 100
    
Kiinteistöinvestointien arvonlisäveron palautusvastuu   
Arvonlisäveron palautusvastuu2 640 883884 2152 636 750
    
Koronvaihtosopimukset   
Nimellisarvo76 000 00061 000 00061 000 000
Käypä arvo-2 568 562-761 498-1 188 674
    
Liiketoimet konserniin kuulumattomien lähipiiriyhtiöiden kanssa1-6/20191-6/20181-12/2018
Rakennusliike Lapti Oy:n laskuttamat rakennusurakat 3 410 720638 1756 243 318
Konsernin ostovelat Rakennusliike Lapti Oy:lle kauden lopussa 0948 842

* Yhtiön hallituksen jäsenenä 26.3.2019 saakka toiminut Timo Pekkarinen on Rakennusliike Lapti Oy:n emoyhtiön Lapti Group Oy:n toimitusjohtaja. Rakennusliike Lapti Oy:tä ei 26.3.2019 jälkeen lueta Hoivatilat Oyj:n lähipiiriyhtiöksi.

Tilikaudella sovelletut uudet ja muutetut standardit sekä muut muutokset laskentaperiaatteissa

Tilikauden 2019 alusta lähtien IFRS 16 Vuokrasopimukset standardi on korvannut IAS 17 standardin. Standardi ohjeisti raportoivia yhteisöjä ennen kaikkea vuokrasopimusten käsittelytavasta vuokralle ottajan tilinpäätöksessä, muutti vuokrauksenmääritelmää ja määritti periaatteet vuokrasopimusten kirjaamisesta taseelle sekä käyttöoikeusomaisuuseränä että vuokrasopimusvelkana. Standardin voimaanastuminen ei aiheuttanut Hoivatiloille muutoksia vuokrasopimusten kirjapitokäsittelyyn, joissa konserni toimii vuokralle antajana. Standardin soveltamisen piiriin kuuluvista vuokrasopimuksista on kirjattu käyttöoikeusomaisuuseriä tase-eriin sijoituskiinteistöt sekä koneet ja kalusto. Sijoituskiinteistöihin kirjatut käyttöoikeusomaisuuserät koostuvat Hoivatilat-konsernin tonttien maanvuokrasopimuksista. Koneisiin ja kalustoon kirjatut käyttöoikeusomaisuuserät puolestaan on kirjattu pääosin hallinnon kuluihin sisältyvistä vuokrasopimuksista, kuten leasing-autoista ja toimistovuokrasopimuksista. Konsernin vuokrasopimusvelka on arvostettu diskonttaamalla standardin soveltamispiiriin kuuluvien vuokrasopimusten vuokravastuut niiden nykyarvoon käyttäen diskonttaustekijänä yhtiön johdon näkemystä lisäluoton korosta vuokrasopimuksen alkamisajankohtana. Maa-alueiden, vuokrasopimusten kulut on kirjattu tuloslaskelmaan osana sijoituskiinteistöjen käyvän arvonmuutosta (verrattavissa tasapoistoon) ja vuokrasopimusvelalle määritetyn korkotekijän mukaan määräytyvinä rahoituskuluina. Koneiden ja kaluston ryhmässä esitettävien käyttöoikeusomaisuuserien osalta tulosvaikutus esitetään rahoituskulujen lisäksi poistojen erässä. Hoivatilat on soveltanut IFRS 16 Vuokrasopimukset standardin käyttöönoton osalta yksinkertaistettua lähestymistapaa eikä näin ollen ole oikaissut vertailutietona esitettävän katsauskauden tietoja. Hoivatilat on lisäksi soveltanut standardin sallimia käytännön helpotuksia eikä täten ole soveltanut standardia alle vuoden kestoltaan oleviin lyhytaikaisiin tai arvoltaan vähäisiin vuokrasopimuksiin, joita ovat olleet esimerkiksi vuokrasopimukset koskien erinäisiä toimistotarvikkeita.


IFRS 16 käyttöönoton vaikutukset raportointiin
Standardin vaikutukset konsernin raportointiin katsauskaudella olivat seuraavat:

Tuloslaskelma1-6/2019
Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutokset-331 364
Poistot-39 134
Liiketoiminnan muut kulut347 901
Liikevoitto-22 597
Rahoituskulut-196 400
Voitto ennen veroja-218 997
Laskennalliset verot43 799
Kauden tulos-175 198
EPRA operatiivinen tulos89 893


TaseSijoituskiinteistötKoneet ja kalustoKäyttöoikeusomaisuuserät yhteensäVuokrasopimusvelat
1.1.201926 191 178129 12426 320 30326 320 303
30.6.201926 772 189138 37826 910 56726 999 555

Muutokset tunnuslukujen laskentaan
Loan-to-value (LTV) -tunnusluvun laskennassa ei ole huomioitu IFRS 16 standardin mukaisesti osana sijoituskiinteistöjä esitettäviä käyttöoikeusomaisuuseriä ja näihin käyttöoikeusomaisuuseriin kohdistuvia vuokrasopimusvelkoja. Näin ollen, IFRS 16 ei vaikuta luototusasteen laskelmiin vertailukausiin verrattuna. Ohessa päivitetty kaava:

Loan-to-value (LTV), % =Rahoitusvelat -vuokrasopimusvelat (IFRS 16) - rahavarat*100
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo - Sijoituskiinteistöihin luokiteltavat käyttöoikeusomaisuuserät (IFRS 16)Tunnuslukujen laskentakaavat (muut kuin EPRA tunnusluvut)

Tunnuslukujen laskentakaavat (IFRS-tunnusluvut)    
      
Osakekohtainen tulos (EPS), laimentamaton, euroa =Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos  
Katsauskauden osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo 
      
Osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu, euroa =Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos  
Laimennusvaikutuksella oikaistu katsauskauden osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo 
      
Osakekohtainen osinko, euroa =Tilikaudelta maksettu osinko   
Osinkoon oikeutettujen osakkeiden lukumäärä  
      
Tunnuslukujen laskentakaavat (vaihtoehtoiset tunnusluvut)   
      
Omavaraisuusaste, % =Oma pääoma  *100 
Taseen loppusumma - saadut ennakot  
      
Nettovelkaantumisaste, % =Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset *100 
Oma pääoma   
      
Oman pääoman tuotto, % =Tilikauden voitto / tappio  *100 
Oma pääoma keskimäärin tilikauden aikana  
      
      
Taloudellinen vuokrausaste, % =Katsauskauden bruttovuokrat / kuukausien lukumäärä*100 
Potentiaaliset bruttovuokrat / kuukausien lukumäärä 
      
 Tilinpäätöskuukauden annualisoitu vuokratuotto - kyseisten kiinteistöjen ennustetut 12 kk: kulut  
Nettotuotto (laskennallinen), % =*100 
Tilinpäätöskuukauden vuokrakassavirtaa tuottavien sijoituskiinteistöjen arvo 
      
Loan-to-value (LTV), % =Rahoitusvelat -vuokrasopimusvelat (IFRS 16)- rahavarat*100 
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo - Sijoituskiinteistöihin luokiteltavat käyttöoikeusomaisuuserät (IFRS 16) 
      
      
      
Tiettyjä tunnuslukuja koskevat täsmäytyslaskelmat    
      
Nettotuotto (laskennallinen), %     
Tuhatta euroa30.6.201930.6.201831.12.2018  
Tilinpäätöskuukauden annualisoitu vuokratuotto22 49916 64021 467  
Vuokratuottoa tuottavien kohteiden ennustetut 12kk:n kulut-1 252-922-1 237  
Nettovuokratuotto21 24715 71920 230  
      
Tilinpäätöskuukauden vuokrakassavirtaa tuottavien sijoituskiinteistöjen arvo347 290249 480329 000  
      
Nettotuotto (laskennallinen), %6,12 %6,30 %6,15 %  HOIVATILAT OYJ
Oulu Lentokatu 2, 90460 OULUNSALO Espoo Bertel Jungin Aukio 3, 02600 ESPOO
asiakaspalvelu@hoivatilat.fiwww.hoivatilat.fi • Palvelunumero: 0207 349 100

Liite

Takaisin ylös