Siirry pääsisältöön

Tiedotteet

Hoivatilat Oyj: KUTSU HOIVATILAT OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU HOIVATILAT OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Hoivatilat Oyj

Pörssitiedote 13.1.2020 kello 16:30 EET

Hoivatilat Oyj: KUTSU HOIVATILAT OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
KUTSU HOIVATILAT OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
Hoivatilat Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 4.2.2020 kello 10.00 alkaen Hotel Havenin auditoriossa osoitteessa Unioninkatu 17, 00130 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kello 9.30.
Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1 Kokouksen avaaminen
2 Kokouksen järjestäytyminen
3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4 Kokouksen laillisuuden toteaminen
5 Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Yhtiön osakkeenomistaja Aureit Holding Oy, Aedifica SA/NV:n kokonaan omistama tytäryhtiö, joka omistaa yhteensä noin 95,9 prosenttia kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettaisiin palkkioita Hoivatilat Oyj:n nykyisen käytännön mukaisesti, pois lukien varapuheenjohtaja, jolle maksettaisiin 3 333 euron kuukausipalkkio, sekä Aedifican edustajat, jotka luopuvat oikeudestaan palkkioihin. Muille hallituksen jäsenille kuin Aedifican edustajille maksettaisiin kokouspalkkiot hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista nykyisen käytännön mukaisesti. Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille (mukaan lukien Aedifican edustajat) korvattaisiin matkakulut ja muut suoraan Hoivatilojen hallituksen työskentelyyn liittyvät kulut nykyisen käytännön mukaisesti.
7 Hallituksen kokoonpanon muuttaminen
Aureit Holding Oy ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittaisiin Stefaan Gielens (puheenjohtaja), Pertti Huuskonen (varapuheenjohtaja), Ingrid Daerden, Laurence Gacoin, Reijo Tauriainen ja Kari Nenonen. Muiden nykyisten hallituksen jäsenten toimikauden ehdotetaan päättyvän edellä mainittujen uusien hallituksen jäsenten tultua valituiksi.
Ehdotetut uudet jäsenet on esitelty yhtiön verkkosivuilla sekä tämän kokouskutsun liitteessä. Nykyisten hallituksen jäsenten esittely on yhtiön verkkosivuilla.
8 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan lakkauttaminen
Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta 18.2.2016. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiökokouksille. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on asetettu toistaiseksi.
Aureit Holding Oy ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että ylimääräinen yhtiökokous päättää osakkeenomistajien nimitystoimikunnan lakkauttamisesta.
9 Yhtiökokouksen päättäminen
Yhtiökokousasiakirjat
Edellä mainitut ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Hoivatilat Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa www.hoivatilat.fi. Päätösehdotukset ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 18.2.2020 alkaen.
Ohjeita kokoukseen osallistujille
1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 23.1.2020 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeis­tään 30.1.2020 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

  1. sähköpostitse osoitteeseen: riikka.sakkinen@hoivatilat.fi;
  2. puhelimitse numeroon 040 867 7475 (Ma - Pe klo 9-15); tai
  3. kirjeitse osoitteeseen Hoivatilat Oyj, "yhtiökokous", Lentokatu 2, 90460 Oulu.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi. Osak­keenomistajien Hoivatilat Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.
2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen nii­den osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 23.1.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Fin­land Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 30.1.2020 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuu­denhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjo­jen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhtei­sön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.
3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asia­miehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.
Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittau­tumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan osoitteeseen Hoivatilat Oyj, "yhtiökokous", Lentokatu 2, 90460 Oulu ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
4. Muut ohjeet/tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiö­lain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.
Hoivatilat Oyj:llä on tämän kokouskutsun päivänä yhteensä 25 502 629 osaketta ja ääntä.
Oulussa 13.1.2020
HOIVATILAT OYJ
Hallitus

Hoivatilat Oyj

Lisätietoja:

Jussi Karjula
toimitusjohtaja
p. 040 773 4054

Hoivatilat lyhyesti:

Hoivatilat Oyj on erikoistunut päivä- ja hoivakotikiinteistöjen sekä palvelukortteleiden ja koulujen tuottamiseen, omistamiseen ja vuokraamiseen. Hoivatilat on perustettu vuonna 2008 ja yhtiö on tehnyt yhteistyötä jo noin 60 suomalaisen kunnan kanssa ja käynnistänyt yli 200 kiinteistöhanketta eri puolille Suomea ja Ruotsia. www.hoivatilat.fi

Liite

Takaisin ylös