Siirry pääsisältöön

Tiedotteet

Suomen Hoivatilat Oyj: Suomen Hoivatilat Oyj:n osakeanti on ylimerkitty ja yleisöannin merkintäaika keskeytetään

Suomen Hoivatilat Oyj

Yhtiötiedote 11.3.2016 kello 18.00 EET

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KOKONAAN TAI OSITTAIN AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA, SINGAPORESSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Suomen Hoivatilat Oyj:n osakeanti on ylimerkitty ja yleisöannin merkintäaika keskeytetään

Suomen Hoivatilat Oyj ("Hoivatilat" tai "Yhtiö") tiedotti 3.3.2016 julkaistulla yhtiötiedotteella suunnatusta osakeannista ("Osakeanti"), jossa Yhtiö tarjosi merkittäväksi enintään 5 255 000 Yhtiön uutta osaketta ("Tarjottavat Osakkeet"). Samalla Yhtiö tiedotti hakevansa osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle ("First North").

Hoivatilojen Osakeanti on ylimerkitty, minkä johdosta Yhtiön hallitus on Osakeannin ehtojen mukaisesti päättänyt keskeyttää yleisöannin merkintäajan tänään 11.3.2016 klo 17.30.

Osakeanti koostui (i) alustavasti yhteensä enintään 3 700 000 Tarjottavan Osakkeen osakeannista yksityishenkilöille Suomessa ja suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille ("Yleisöanti") ja (ii) alustavasti yhteensä enintään 55 000 Tarjottavan Osakkeen osakeannista Yhtiön ja sen konsernin henkilöstölle ("Henkilöstöanti"). Hallituksella on oikeus ylimerkintätilanteessa lisätä Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden määrää enintään 1 500 000 osakkeella. Yleisöannin merkintäaika alkoi 7.3.2016. Henkilöstön merkintäaika Henkilöstöannissa ja Yleisöannissa oli 7.3.2016.

Yhtiön hallitus päättää Osakeannissa tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä ja Tarjottavien Osakkeiden määrästä arviolta 14.3.2016. Hoivatilojen hallitus pyrkii Osakeannin ehtojen mukaisesti hyväksymään merkintäsitoumukset kokonaan 200 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka. Hallituksella on oikeus hyväksyä tai hylätä merkinnät kokonaan tai osittain.

Hoivatilat tiedottaa Osakeannin tuloksesta yhtiötiedotteella arviolta 15.3.2016. Hyväksytyistä Tarjottavien Osakkeiden merkinnöistä lähetetään vahvistusilmoitus merkintäsitoumuksen antaneille sijoittajille arviolta 16.3.2016. Hylättyjen sekä ylimerkintätilanteessa leikattujen merkintöjen merkintämaksut palautetaan merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille seitsemän (7) pankkipäivän kuluessa eikä palautettaville merkintämaksuille makseta korkoa.

Merkintäajan keskeyttäminen ei vaikuta muilta osin Osakeannin aikatauluihin. Yleisöannissa vähintään 30 000 Tarjottavaa Osaketta käsittävät ja tätä suuremmat merkinnät on maksettava 22.3.2016 mennessä. Osakeannissa merkityiksi hyväksytyt ja maksetut Tarjottavat Osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 30.3.2016. Yhtiön osakkeiden kaupankäynnin First Northissa odotetaan alkavan arviolta 31.3.2016 edellyttäen, että Yhtiön listalleottohakemus hyväksytään. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on HOIVA.

Yhtiön neuvonantajat:
Yhtiön First Northin sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana toimii UB Securities Oy. Asianajotoimisto Krogerus Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana.

Suomen Hoivatilat Oyj
HALLITUS

Lisätietoja:
Suomen Hoivatilat Oyj, toimitusjohtaja Jussi Karjula, jussi.karjula@hoivatilat.fi, p. +358 40 773 4054

Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, p. +358 9 25 380 246

Hoivatilat lyhyesti:
Hoivatilat tarjoaa laadukkaita ja kustannustehokkaita vuokrahoivatilaratkaisuja sekä yksityisille palveluntarjoajille että kunnille ja kaupungeille. Yhtiö on perustettu vuonna 2008. Hoivatilat tuottaa, rahoittaa ja vuokraa asiakkaidensa tarpeiden pohjalta räätälöityjä varhaiskasvatuksen ja hoivan tiloja kunnille ja yksityisille yrityksille.

Hoivatilojen omistajina on yli 80 yksityishenkilöä tai yritystä. Hoivatilat toimii valtakunnallisesti, erityisesti kasvukeskusalueilla. Sen omistuksessa on noin 40 valmista kiinteistöä. Yhtiön valmiiden ja keskeneräisten kiinteistöhankkeiden markkina-arvo Hoivatilojen taseessa oli vuoden 2015 lopussa yhteensä noin 90 miljoonaa euroa.

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

TÄRKEÄÄ TIETOA

Ei julkaistavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti kokonaan tai osittain Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa, Uudessa-Seelannissa tai Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista.

Tämä tiedote ei ole esite eikä se siten ole arvopapereita koskeva tarjous. Tarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi kiellettyä tai edellyttäisi Suomen lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden lisäksi esitteen laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä. Sijoittajien tulee tehdä sijoituspäätöksensä osakkeiden merkitsemiseksi vain niitä koskevassa Finanssivalvonnan hyväksymässä esitteessä esitetyn tiedon perusteella.
Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa eikä missään Euroopan talousalueen maassa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act 1933, muutoksineen) mukaisesti. Yhtiö ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole rekisteröidä, mitään osaa mahdollisesta tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote on jaettu ja suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act), vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19 (5) artiklan (Financial Promotion) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) korkean varallisuusaseman yhtiöille (high net worth entity) ja muille Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa ja (iv) muille henkilöille, joille asiakirja voidaan muutoin laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "Asiaankuuluvat tahot"). Kaikki tarjottavat arvopaperit tai tällaisten arvopapereiden merkintään, ostamiseen tai muulla tavoin hankkimiseen liittyvät pyynnöt, tarjoukset tai sopimukset on tarkoitettu ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Yhtiö ei tarjoa osakkeita yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa ei ole tähän päivämäärään mennessä ryhdytty toimiin, jotka vaatisivat esitteen julkistamista osakkeiden tarjoamiseksi. Osakkeita voidaan tarjota jäsenvaltioissa ainoastaan Direktiivin 2003/71/EY (muutoksineen) tarkoittamissa tilanteissa, jotka eivät vaadi esitteen julkistamista.

Takaisin ylös