Siirry pääsisältöön

Tiedotteet

Suomen Hoivatilat Oyj:Tilinpäätös 2016: Vahvaa kasvua, pörssilistahanke etenee

Suomen Hoivatilat Oyj

Tilinpäätös 2016

Vahvaa kasvua, pörssilistahanke etenee

 

Suomen Hoivatilat Oyj Yhtiötiedote 2.2.2017 klo 8.00

Suomen Hoivatilat Oyj tilinpäätös

Suomen Hoivatilat Oyj julkaisee tällä tilinpäätöstiedotteella myös toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2016. Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016 on luettavissa tämän tilinpäätöstiedotteen liitteenä sekä yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.hoivatilat.fi/sijoittajille/taloudelliset raportit ja esitykset.                 

Tammi-joulukuu 2016 (suluissa vertailukausi tammi-joulukuu 2015)

            -      Liikevaihto 7,4 (3,8) miljoonaa euroa, kasvua 93,9 %
            -      Katsauskauden tulos 14,7 (10,5) miljoonaa euroa, kasvua 40,4 %
            -      Operatiivinen tulos 2,9 (1,2) miljoonaa euroa, kasvua 138,1 %
            -      Osakekohtainen tulos, laimentamaton 0,75 (0,79) euroa
            -      Osakekohtainen tulos, laimennettu 0,75 (0,79) euroa
            -      Osakekohtainen operatiivinen tulos 0,15 (0,09) euroa
            -      Sijoituskiinteistöjen arvo 154,8 (90,4) miljoonaa euroa, kasvua 71,1 %
            -      Taloudellinen vuokrausaste 100 % (100 %)
            -      Osakekohtainen NAV 4,00 (3,22) euroa, kasvua 24,0 %
            -      Sopimuskannan arvo (ilman indeksikorotuksia) 214,2 (139,3) miljoonaa euroa
            -      Sopimuskannan keskimaturiteetti 14,2 (14,4) vuotta
            -      Hallituksen esitys osingoksi 0,10 (0,07) euroa / osake
             

Heinä-joulukuu 2016 (suluissa vertailukausi heinä-joulukuu 2015)

            -      Liikevaihto 4,0 (2,4) miljoonaa euroa, kasvua 69,5 %
            -      Katsauskauden tulos 8,1 (5,7) miljoonaa euroa, kasvua 42,0 %
            -      Operatiivinen tulos 1,6 (0,9) miljoonaa euroa, kasvua 71,7 %
            -      Osakekohtainen tulos, laimentamaton 0,39 (0,42) euroa
            -      Osakekohtainen tulos, laimennettu 0,39 (0,42) euroa
            -      Osakekohtainen operatiivinen tulos 0,07 (0,07) euroa

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2017

Hoivatilat arvioi vuoden 2017 liikevaihdon olevan vähintään 12 miljoonaa euroa. Yhtiö arvioi sijoituskiinteistöjen käyvän arvon olevan 200 - 220 miljoonaa euroa vuoden 2017 lopussa.  Operatiivisen tuloksen arvioidaan olevan vähintään 4,5 miljoonaa euroa.

Nasdaq Helsingin pörssilistalle siirtymisen tilanne

Yhtiön hallitus päätti 1.11.2016 käynnistää selvitystyön koskien mahdollisuutta siirtyä Nasdaq Helsingin pörssilistalle vuoden 2017 aikana ja samalla selvittää vaihtoehtoja yhtiön tulevien kiinteistöhankkeiden rahoittamiseksi sekä oman pääoman että vieraan pääoman ehtoisin instrumentein.

Selvitystyö on edennyt niin, että yhtiön tavoitteena on toteuttaa Nasdaq Helsingin pörssilistalle siirtyminen alkuvuoden 2017 aikana. Hoivatilojen hallitus myös selvittää edelleen vaihtoehtoja yhtiön tulevien kiinteistöhankkeiden rahoittamiseksi, lähtökohtaisesti oman pääoman ehtoisesti.

Yhtiön taloudellisena neuvonantajana yllämainittujen asioiden selvitystyössä toimii SEB.

Hoivatilojen hallitus esittää yhtiökokoukselle, että se valtuuttaisi hallituksen järjestämään yhden tai useamman maksullisen osakeannin, joissa uusia osakkeita tarjotaan merkittäväksi enintään 10 000 000 kappaletta.

Toimitusjohtaja Jussi Karjula:

Vuosi 2016 oli Hoivatiloille vahvan kasvun aikaa. Liikevaihto, tulos ja muut keskeiset tunnusluvut kasvoivat merkittävästi edellisvuodesta. Kiinteistösalkun koko kasvoi tilikauden aikana 71,1 %, sen arvon ollessa joulukuun lopussa 154,8 miljoonaa euroa (alkuperäinen ohjeistus 140-150 Meur). Hoivatilojen tilinpäätös on laadittu ensimmäistä kertaa kansainvälisen IFRS-standardin mukaisesti.

Hoivatilojen kiinteistöjen vuokrausaste oli 100 %. Poikkeuksellisen korkea luku perustuu yhtiön toimintamalliin, jossa kiinteistöhankkeet käynnistetään vuokrasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Valmiiden ja keskeneräisten kohteiden keskimääräinen vuokrasopimusmaturiteetti oli 14,2 vuotta ja vuokrasopimusten yhteenlaskettu arvo (=tuleva vuokrakassavirta ilman indeksikorjausta) oli 214,2 miljoonaa euroa. Hankkeissa on tyypillisesti 60-70 % lainan osuus hankinta-arvosta. Oman pääoman tuottotaso oli yli 24 %.

Myös toimintaympäristö on kehittynyt yhtiölle suotuisasti. Muutostekijät tukevat Hoivatilojen liiketoiminnan kasvua: Suomi keskittyy kasvukeskusalueille, väestö ikääntyy, julkinen sektori velkaantuu ja etsii tehokkaampia toimintamalleja sekä valinnanvapaus lisääntyy mm. palvelusetelin käytön yleistyessä. Joulukuussa Suomen hallitus julkisti lakiluonnoksen asiakkaan valinnanvapaudesta sote-palveluissa. Linjauksia voidaan pitää yksityiselle sektorille suotuisina ja uusia markkinoita mahdollistavina. Uutta markkinaa ja tarpeita luovat myös julkisen sektorin omistamien rakennusten ikääntyminen ja kunto.

Hoivatiloilla oli 31.12. tilanteessa rakenteilla tai rakennuslupavaiheessa 30 kiinteistöhanketta, joiden hankinta-arvo oli noin 70 miljoonaa euroa. Nämä hankkeet valmistuvat pääosin vuoden 2017 aikana.

Maaliskuun lopulla toteutimme menestyksellisesti listautumisen First North  Finland -markkinapaikalle. Listautumisen yhteydessä järjestetty osakeanti ylimerkittiin moninkertaisesti, ja saimme noin 1 200 uutta osakkeenomistajaa. Annissa keräsimme uutta pääomaa kiinteistöhankkeiden rahoitustarpeisiin noin 16 miljoonaa euroa. Osakekurssi nousi listautumishetkestä noin 160 % vuoden loppuun mennessä ja osakkeenomistajien määrä kasvoi merkittävästi ollen joulukuun lopussa noin 4 000.

Tulevaisuutemme ja alkanut vuosi näyttää edelleen lupaavalta. Hoivatilat toimii kasvun ratkaisijana ja kumppanina kasvuhakuisille päivähoito- ja hoiva-alan yrityksille. Samaan aikaan olemme ratkomassa kasvukuntien palveluhaasteita nopean ja tehokkaan toimintamallimme avulla.

Toimintaympäristö

Valtiovarainministeriö ennustaa vuoden 2017 bruttokansantuotteen kasvavan 0,9 % ja 1,0 % vuonna 2018. Vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä BKT nousi 1,6 % edellisen vuoden vastaavasta. Vuonna 2016 kasvu on perustunut kotimaiseen kysyntään, erityisesti yksityisen kulutuksen kasvulle. Lisäksi rakennusinvestoinnit ovat lisääntyneet nopeasti. Työmarkkinoiden tilanne on parantunut vuoden 2016 aikana ja työttömyysaste on laskenut jo 8,6 prosenttiin.

Vuonna 2017 yksityisen kulutuksen kasvun ennustetaan hidastuvan, kun inflaation uskotaan kiihtyvän ja hidastavan reaalitulojen kasvua. Kilpailukykysopimuksen vuoksi palkkasumman kasvu jää lyhyellä aikavälillä vaimeaksi. Yksityisten investointien kasvu hidastuu tilapäisesti vuonna 2017, kun rakennusinvestointien kasvu taittuu. Vuonna 2017 julkisen kulutuksen määrän odotetaan supistuvan 0,5 %. Julkisia kulutusmenoja supistavat kilpailukykysopimukseen sisältyvät lomarahojen leikkaus, työnantajan sosiaaliturvamaksujen alennus ja vuosityöajan pidentäminen. Viennin kasvu kiihtyy vuosina 2017 ja 2018. Vientiä kasvattavat jo tiedossa olevat kuljetusvälinetoimitukset.

Suomessa ja euroalueella eletään matalien korkojen ympäristössä. Matalat korot ja voimakas sijoittajakysyntä ovat laskeneet tuottovaatimustasoja ja nostaneet kiinteistöjen arvoja.

Suomessa on käynnissä historiallisestikin merkittävä sote- ja maakuntauudistus, jossa vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä siirtyy 18 itsehallinnolliselle maakunnalle 1.1.2019 alkaen. Uudistukseen sisältyy keskeisesti kansalaisten valinnanvapauden lisääminen ja mahdollistaminen, minkä odotetaan luovan lisää mahdollisuuksia yrityksille ja kolmannen sektorin toimijoille palveluiden tuottamisessa. Tarkemmat linjaukset ja lainsäädäntö valmistuvat vuoden 2017 aikana.

Lähtökohtaisesti sivistys- ja päivähoitopalvelut kuuluvat kuntien perustehtäviin uudistuksen jälkeenkin samalla tavalla kuin nykyisin.

Lähteet: Taloudellinen katsaus 22.12.2016 vm.fi ja alueuudistus.fi 24.1.2017

Tutkimus ja kehitystoiminta

Hoivatilat tekee aktiivista yhteistyötä kumppaniverkostonsa kanssa uusien konseptien, kuten palvelukorttelien, kehittämiseksi. Yhtiö aloitti kumppaniverkostonsa kanssa kiinteistöjen elinkaaren energiakustannuksia vähentävän projektin, jossa kartoitettiin energiatehokkaita vaihtoehtoja muun muassa kiinteistöjen lämmitykseen ja valaistukseen. Vuoden 2016 aikana asennettiin ensimmäiseen kiinteistöön aurinkopaneelit, joiden energiansäästövaikutuksista saadaan tietoa alkuvuoden 2017 aikana.

Yhä useampi Hoivatilojen kiinteistö käyttää maalämpöä lämmitysmuotona. Asiakkaat pitävät sitä turvallisena, pitkäaikaisena ja ekologisena lämmitysratkaisuna. Valaistuksen osalta led- valaistus kiinnostaa. Led- valaistus soveltuu hyvin päiväkoteihin ja erityisesti hoivakoteihin, joissa valoja tarvitaan läpi vuorokauden. Led- valaistus on otettu käyttöön useissa kohteissa ja niiden vaikutusta kiinteistön sähkönkulutukseen seurataan.

Hoivatilojen kiinteistöt siirrettiin vuoden 2016 aikana etähallinnan- ja valvonnan piiriin. Tämän myötä kiinteistöjen lämmitystä ja ilmanvaihtoa voidaan hallita keskitetysti yhdestä paikasta. Näin pystytään mm. vaikuttamaan kiinteistön elinkaareen, säätämään lämmitys ajankohtaan sopivaksi ja varmistamaan, että oikea määrä ilmaa vaihtuu sisätiloissa

Taloudellinen kehitys

Hoivatilojen liikevaihto oli 7,4 (3,8) miljoonaa euroa ja kasvua liikevaihdossa oli 93,9% vuoteen 2015 verrattuna. Liikevaihto muodostui lähes kokonaisuudessaan vuokratuotoista. Liikevaihdon kasvu on seurausta yhtiön vuokralle annettujen kiinteistöjen määrän merkittävästä kasvusta viimeisen 12 kuukauden aikana. Tuotot sijoituskiinteistöjen käypiin arvoihin arvostamisesta olivat 14,8 (11,1) miljoonaa euroa. Tilikauden aikana ei myyty yhtään sijoituskiinteistöä. Vertailukaudella myytiin kaksi kiinteistöyhtiötä, joiden myynnistä realisoitui voittoa 0,47 miljoonaa euroa.  Kiinteistöjen hoitokulut olivat -0,6 (-0,4) miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 55,4 % edellisvuoteen verrattuna. Tilikauden nettovuokratuotot olivat 6,8 (3,4) miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 98,7 %. Yhtiöllä oli tilikauden lopussa valmiina ja vuokrakassavirtaa tuottamassa 56 (38) kappaletta kiinteistöjä, joiden nettovuokratuotto-% oli 6,9 % (7,1 %).

Henkilöstökulut olivat -1,5 (-0,8) miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 85,1 %. Tilikaudella henkilöstön keskimääräinen lukumäärä oli 10 (7). Hallinnon kulut olivat yhteensä -0,8 (-0,5) miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 67,2 % edellisvuoteen. Hallinnon kuluja kasvattivat etenkin yhtiön panostukset tulevaan kasvuun.

Liikevoitto oli 19,3 (13,7) miljoonaa euroa jossa oli kasvua 40,7 %.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -0,9 (-0,6) miljoonaa euroa. Rahoituskulut kasvoivat vertailukauteen verrattuna johtuen korollisen vieraan pääoman määrän kasvusta. Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verot olivat -0,1 (-0,2) miljoonaa euroa ja pääosin kiinteistöjen käypien arvojen muutoksista johtuvat laskennalliset verot -3,6 (-2,4) miljoonaa euroa.

Tilikauden nettotulokseksi muodostui 14,7 (10,5) miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 40,4 % vertailukauteen. Laimentamaton ja laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,75 (0,79) euroa.

Konsernin taseen loppusumma oli tilikauden lopussa 159,8 (97,3) miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 64,2 % vertailukauteen.

Investoinnit

Tilikauden 2016 aikana toteutettiin kokonaisuudessaan hankinta-arvoltaan 49,5 (39,06) miljoonan euron investoinnit kiinteistökantaan. Tilikauden aikana valmistui yhteensä 18 (19) uutta kohdetta.

Rahoitus

Tilikaudella 2016 liiketoiminnan rahavirta oli 2,9 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 1,5 miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -46,9 (-37,7) miljoonaa euroa, koostuen pääosin investoinneista uusiin kiinteistökohteisiin. Rahoituksen rahavirta oli 41,9 (32,8) miljoonaa euroa, josta keväällä toteutetun osakeannin osuus oli 16,8 miljoonaa euroa. Tilikauden lopussa konsernin likvidit varat olivat 4,3 (6,5) miljoonaa euroa. Tilinpäätöspäivänä konsernilla oli käytettävissään 4,0 miljoonan euron sekkitililimiitit, joista käytössä oli 1,7 miljoonaa euroa.

Yhtiö on tilikauden päättymisen jälkeen tehnyt 27.1.2017 sopimuksen sekkitililimiittien korotuksesta yhteensä 7 miljoonalla eurolla. Limiitin korotus on määräaikainen ja se on voimassa 27.7.2017 saakka.

Kiinteistökohteet ja sopimukset

Yhtiöllä oli 31.12.2016 valmiina 56 vuokrakassavirtaa tuottavaa kohdetta. Lisäksi keskeneräisiä ja aloitusvaiheen kohteita oli yhteensä 30 kappaletta.

Kiinteistökohteet 31.12.2016 Valmiit Keskeneräiset ja aloittamattomat* Yhteensä
Kohteet, kpl 56 30 86
Vuokrattavat, kem2 46 420 27 531 73 950
Investointi (hankintameno), meur 96,0 67,0 163,1
Vuosivuokrat, meur 9,7 5,6 15,3
* = Keskeneräisiin ja aloittamattomiin kohteisiin on luettu keskeneräisten kohteiden lisäksi sellaiset kohteet, joista on tehty sitovat vuokrasopimukset tai esisopimukset, mutta joiden osalta rakennustöitä ei vielä ole käynnistetty

 

Yhtiöllä oli 31.12.2016 yhteensä 86 vuokrasopimusta (esisopimukset mukaan luettuina), jotka jakaantuivat 20 asiakkaan kesken. Sopimuskannan arvo oli 214,2 (139,3) miljoonaa euroa ja koko sopimuskannan keskimaturiteetti 14,2 (14,4) vuotta. Yhtiön kolme suurinta avainasiakasta muodostivat noin 67 prosenttia yhtiön sopimuskannasta 31.12.2016. Suurimman asiakkaan osuus sopimuskannasta oli 29 prosenttia, toiseksi suurimman 27 prosenttia ja kolmanneksi suurimman 11 prosenttia. Yhtiön asiakaskunta on muutoin hajautettu sekä päivä- että hoivakodeissa. Yhtiön merkittävimmät vuokralaiset ovat Suomen suurimpia hoiva- ja päivähoitoalan ketjuja ja tunnettuja brändejä.

Sopimuskannasta 72 prosenttia muodostui Pääkaupunkiseudulla/Uudellamaalla, Lahden, Tampereen, Turun, Oulun, Jyväskylän ja Kuopion alueilla sijaitsevien kiinteistöjen tulevista vuokratuotoista. Sopimuskannasta 28 prosenttia muodostui muille paikkakunnille/maakuntakeskuksiin sijoittuvista kiinteistökohteista, joiden osalta on arvioitu, että väestön demografinen rakenne tarjoaa hyvin ennustettavissa olevan palvelutarpeen myös tulevaisuudessa.

Alue   Osuus sopimuskannasta
Pääkaupunkiseutu / Uusimaa   30 %
Lahden alue   9 %
Tampereen alue   11 %
Turun alue   7 %
Oulun alue   7 %
Jyväskylän alue   5 %
Kuopion alue   2 %
Muut alueet   28 %
Yhteensä   100%

 

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Tilikaudella yhtiö listautui Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. Yhtiö keräsi listautumisannissa yhteensä 16 808 740,80 euron bruttovarat. Kaupankäynti yhtiön osakkeilla käynnistyi 31.3.2016. Yhtiön osake nousi 1.7.2016 alkaen Nasdaqin First North 25 -indeksiin, joka koostuu suurimpien ja vaihdetuimpien yhtiöiden osakkeista First North -markkinapaikoilla Pohjoismaissa.

Yhtiön osakemäärä 31.12.2016 oli 20 788 859 osaketta. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita. Yhtiön osakkeen päätöskurssi 30.12.2016 oli 8,32 euroa ja osakkeiden yhteenlaskettu markkina-arvo 173,0 miljoonaa euroa. Katsauskauden aikana yhtiön osakkeen korkein päätöskurssi oli 8,32 euroa ja alin päätöskurssi 3,50 euroa. 

Suomen Hoivatilat Oyj:n hallitus päätti 9.6.2016 optioiden antamisesta yhtiön avainhenkilöille osakepalkkiojärjestelmän 2015 ehtojen mukaisten osakkeiden merkitsemistä varten. Optioita annettiin osakepalkkiojärjestelmän piirissä oleville yhtiön toimitusjohtajalle ja talousjohtajalle vastikkeetta yhteensä 28 800 kappaletta. Kukin optio oikeutti merkitsemään yhden (1) osakkeen 0,01 euron osakekohtaiseen merkintähintaan. Annetuilla optioilla merkittiin 28 800 kappaletta yhtiön uusia osakkeita. Osakkeiden merkintähinta, yhteensä 288,00 euroa merkittiin kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.  Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin ja kirjattiin merkitsijöiden arvo-osuustileille 17.6.2016 ja otettiin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalle 20.6.2016. Yhtiön hallitus voi yhtiökokoukselta 18.2.2016 saadun valtuutuksen puitteissa antaa optio- tai muita erityisiä oikeuksia, joilla on mahdollista merkitä enintään 193.092 kappaletta yhtiön osakkeita (alkuperäinen valtuutus 221.892 kpl josta käytetty 28.800 kpl). Hallituksen yhtiökokoukselta saama valtuutus on voimassa 31.12.2018 saakka.

Muilta osin osakkeiden ja oman pääoman muutoksista on kerrottu First North Finland -markkinapaikalle listautumisen yhteydessä julkistetussa listalleottoesitteessä (2.3.2016) https://hoivatilat.fi/wp-content/uploads/2016/02/Esite_Suomen_Hoivatilat_Oyj.pdf

Yhtiöllä oli 31.12.2016 tilanteessa yhteensä 3.993 osakkeenomistajaa.

Riskitekijät

Hoivatilat arvioi, että kuluvan tilikauden ja lähiaikojen riskit liittyvät pääasiassa taloudelliseen ympäristöön, kiinteistöhankkeiden onnistumiseen ja asiakkaisiin. Lisäksi kiinteistöjen arvostukseen liittyy riski käypien arvojen vaihtelusta. Taloudellisessa ympäristössä keskeisiä riskitekijöitä ovat mahdolliset korkotason muutokset ja rahoituksen saatavuus.

Hoivatilojen liiketoiminta on riippuvainen vuokralaisten vuokranmaksukyvystä. Kiinteistöjen käyttöastetta ja vuokralaisten taloudellista tilannetta seurataan säännöllisin tapaamisin ja talousseurannan avulla. Myös merkittävät lainsäädännön tai viranomaismääräysten muutokset voivat vaikuttaa yhtiön asiakkaiden liiketoimintaan ja sitä kautta kiinteistöjen kysyntään.

Yhtiön liiketoimintaan liittyvät riskitekijät on kuvattu yksityiskohtaisesti yhtiön 2.3.2016 First North Finland -markkinapaikalle listautumisen ja osakeannin yhteydessä julkaisemassa esitteessä. Riskitekijöissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia esitteen julkaisun jälkeen. Esite on luettavissa osoitteessa: https://hoivatilat.fi/wp-content/uploads/2016/02/Esite_Suomen_Hoivatilat_Oyj.pdf

Henkilöstö, johto ja hallinto

Hoivatilojen hallitukseen kuuluvat Pertti Huuskonen (puheenjohtaja), Kristiina Hautakangas, Mammu Kaario, Timo Pekkarinen ja Reijo Tauriainen.

Tarkastusvaliokunnassa toimivat Reijo Tauriainen (pj.), Mammu Kaario ja Timo Pekkarinen.

Palkitsemisvaliokunnassa toimivat Timo Pekkarinen (pj.), Kristiina Hautakangas ja Mammu Kaario.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muodostavat Timo Pekkarinen (pj.), Eino Hintsala ja Minna Åman-Toivio.

Yhtiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena KHT Tapio Raappana.

Yhtiön toimitusjohtaja on Jussi Karjula ja talousjohtajana toimii Tommi Aarnio.

Hoivatilojen palveluksessa oli katsausjakson lopussa 11 työntekijää. Vuoden aikana rekrytoitiin neljä uutta työntekijää, jotta yhtiön vahvaan kasvuun ja kehitykseen voidaan hallitusti vastata. Lisäksi Hoivatiloilla on käytössään tiivis suunnittelijoiden, valvojien ja urakoitsijoiden yhteistyöverkosto, joka mahdollistaa toiminnan skaalaamisen joustavasti.

Hoivatiloilla on käytössään koko henkilöstön kattava vuosipalkkiojärjestelmä, joka perustuu sekä yhtiön yhteisiin että kullekin työntekijälle asetettuihin henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Keskeisiä palkkioon vaikuttavia tekijöitä ovat kasvu, kannattavuus ja liiketoiminnan kehittäminen. Hoivatilojen avainhenkilöille on lisäksi suunnattu pitkän aikavälin osakepohjainen kannustinjärjestelmä. Hallitus päättää kullekin ansaintajaksolle ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet.

Yhtiökokous 2016

Hoivatilojen varsinainen yhtiökokous pidettiin 18.2.2016 Oulunsalossa.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Yhtiökokous päätti yhtiön osakepääoman korottamisesta 80.000 euroon rahastokorotuksena siirtämällä osakepääomaan varoja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Lisäksi yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen kohtaa 1, yhtiön toiminimi ja kotipaikka. Yhtiön toiminimeksi päätettiin Suomen Hoivatilat Oyj.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksuttomasta osakeannista eli osakesplitistä, jossa jokaista olemassa olevaa osaketta kohden annetiin kaksi uutta osaketta eli yhteensä 10.336.706 uutta osaketta. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään optio- ja muiden erityisten oikeuksien, enintään 221.892 kappaletta, antamisesta. Hallituksen yhtiökokoukselta saama valtuutus on voimassa 31.12.2018 saakka.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään suunnatusta osakeannista, jossa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen uusia osakkeita tarjottaisiin merkittäväksi enintään 5.200.000 kappaletta sekä kaikista muista osakeannin ehdoista.

Edelleen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista henkilöstölle, jossa osakkaiden merkintäetuoikeudesta poiketen uusia osakkeita tarjottiin henkilöstölle merkittäväksi enintään 55.000 kappaletta 10 % alennuksella maksullisen osakeannin osakkeen merkintähintaan nähden.

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti maksaa hallituksen jäsenille 8.250 euron vuosipalkkio ja hallituksen puheenjohtajalle 16.500 euron vuosipalkkio. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti maksaa hallituksen jäsenille 600 euron ja hallituksen puheenjohtajalle 1.200 euron kokouspalkkio kokousta kohden.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi jäsentä nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti. Hallituksen jäseniksi valittiin Pertti Huuskonen, Kristiina Hautakangas, Timo Pekkarinen, Reijo Tauriainen ja Mammu Kaario. Pertti Huuskonen valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.

Tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tapio Raappana.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävä on vuosittain valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Hallituksen ehdotuksen mukaan osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu kolmesta osakkeenomistajien nimeämästä jäsenestä. Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja osallistuu nimitystoimikunnan työhön asiantuntijana. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on Euroclear Finland Oy:n pitämän yhtiön osakasluettelon perusteella suurin syyskuun 1. päivänä.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Yhtiö on tilikauden päättymisen jälkeen tehnyt 27.1.2017 sopimuksen sekkitililimiittien korotuksesta yhteensä 7 miljoonalla eurolla. Limiitin korotus on määräaikainen ja se on voimassa 27.7.2017 saakka.

Yhtiön hallitus päätti 1.2.2017 johtoryhmän perustamisesta. Konsernin johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Jussi Karjula, talousjohtaja Tommi Aarnio, myyntijohtaja Antti Kurkela, aluejohtaja Timo Tanskanen, kiinteistöjohtaja Juhana Saarni sekä viestintäpäällikkö Riikka Säkkinen.

Hallituksen voitonjakoesitys

Yhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat tilikauden päättyessä 42 472 257 euroa. Hallitus ehdottaa 23.2.2017 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että yhtiön jakokelpoiset varat käytetään siten, että osinkoa ehdotetaan jaettavaksi osinkoa 0,10 euroa osaketta kohden eli yhteensä 2 078 886 euroa, tilinpäätöshetken osakemäärällä. Ehdotettu osinko vastaa noin 72,9 % tilikauden operatiivisesta tuloksesta.

Hoivatilojen osingonjakopolitiikan mukainen tavoite on jakaa osinkona vähintään 50 % operatiivisesta tuloksesta. Mikäli osinkoa jaetaan, yhtiön kaikki osakkeet oikeuttavat samaan osinkoon. Operatiivinen tulos kuvastaa yhtiön liiketoiminnan kannattavuutta ilman kiinteistöjen käypien arvojen muutoksen vaikutusta. Yhtiön osingonjako perustuu osinkopolitiikan mukaisesti operatiiviseen tulokseen.

Tilikauden päättymisen jälkeen Hoivatilojen taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Hoivatilojen maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna yhtiön hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksuvalmiutta.

Yhtiökokous 2017

Vuoden 2017 yhtiökokous pidetään Oulussa 23.2.2017 klo 15.00.

Taloudellinen kalenteri vuonna 2017

Hoivatilat julkistaa tilikauden 2016 tilinpäätöstiedotteen sekä tilinpäätöksen 2.2.2016. Tilinpäätös on tämän tiedotteen liitteenä ja se asetetaan saataville yhtiön verkkosivuille osoitteessa www.hoivatilat.fi. Yhtiö järjestää tulostiedotustilaisuuden Helsingissä 2.2.2017 klo 9.00 alkaen.

Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2017 julkistetaan 18.5.2017. Hoivatilojen puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta julkistetaan 22.8.2017 ja liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 8.11.2017.

 

Oulussa 2.2.2017

 

Suomen Hoivatilat Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jussi Karjula

puhelin: +358 40 773 4054

Hyväksytty Neuvonantaja UB Securities Oy

puhelin: +358 9 25380 246


Taulukko-osio

Tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. Tiedotteeseen sisältyvät tilikauden 2016 tilinpäätösluvut ovat tilintarkastettuja.

Hoivatilat-konserni

Tuloslaskelma

         
Euroa 7-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015
         
LIIKEVAIHTO 4 049 585 2 389 732 7 414 028 3 823 232
         
Sijoituskiinteistöjen luovutukset ja käyvän arvon muutokset 8 135 125 5 969 166 14 809 103 11 588 841
  0      
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -813 879 -427 924 -1 467 141 -792 807
Poistot -4 572 -3 503 -8 210 -5 603
Liiketoiminnan muut kulut -827 458 -545 129 -1 444 093 -893 242
         
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 10 538 800 7 382 341 19 303 688 13 720 420
         
Rahoitustuotot 709 36 3 522 12 242
Rahoituskulut -395 736 -351 134 -868 713 -606 463
         
TULOS ENNEN VEROJA 10 143 773 7 031 243 18 438 498 13 126 199
         
Tilikauden ja edellisten kausien verot -2 069 691 -1 343 932 -3 741 105 -2 657 897
         
TILIKAUDEN TULOS 8 074 082 5 687 311 14 697 393 10 468 301
         
         
Konsernin laaja tuloslaskelma IFRS        
         
Euroa 7-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015
         
TILIKAUDEN TULOS 8 074 082 5 687 311 14 697 393 10 468 301
Muut laajan tuloksen erät        
Erät jotka voidaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:        
  Rahavirran suojaus -39 927 0 -309 692 0
  Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 7 985 0 61 938 0
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -31 942 0 -247 754 0
         
TILIKAUDEN LAAJA TULOS 8 042 140 5 687 311 14 449 639 10 468 301
         
Tilikauden tuloksen jakautuminen        
  Emoyhtiön omistajille 8 074 082 5 687 311 14 697 393 10 468 301
  Määräysvallattomille omistajille 0   0 0
         
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen        
  Emoyhtiön omistajille 8 042 140 5 687 311 14 449 639 10 468 301
  Määräysvallattomille omistajille 0 0 0 0
         
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos      
  Laimentamaton osakekohtainen tulos 0,39 0,42 0,75 0,79
  Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos 0,39 0,42 0,75 0,79

 Suomen Hoivatilat -konserni

Tase

Euroa   31.12.2016 31.12.2015
       
VARAT      
       
Pitkäaikaiset varat      
  Aineettomat hyödykkeet   14 050 9 700
  Sijoituskiinteistöt   154 751 290 90 447 794
  Koneet ja kalusto   21 723 21 850
  Laskennalliset verosaamiset   214 758 6 850
Pitkäaikaiset varat yhteensä   155 001 821 90 486 194
       
Lyhytaikaiset varat      
  Myyntisaamiset ja muut saamiset   436 748 274 967
  Rahavarat   4 329 328 6 512 861
Lyhytaikaiset varat yhteensä   4 766 076 6 787 828
       
VARAT YHTEENSÄ   159 767 897 97 274 022
       
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
       
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma      
  Osakepääoma   80 000 50 000
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto   39 109 917 23 005 805
  Käyvän arvon rahasto   -247 754 0
  Ed. tilikausien voitto/tappio   21 201 642 11 643 321
  Tilikauden voitto/tappio   14 697 393 10 468 301
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä   74 841 198 45 167 428
Pitkäaikaiset velat      
  Rahoitusvelat   66 863 991 42 600 467
  Laskennalliset verovelat   8 318 775 4 740 073
Pitkäaikaiset velat yhteensä   75 182 766 47 340 541
       
Lyhytaikaiset velat      
  Rahoitusvelat   5 044 282 3 219 106
  Ostovelat ja muut velat   4 699 650 1 546 948
Lyhytaikaiset velat yhteensä   9 743 932 4 766 054
       
Velat yhteensä   84 926 698 52 106 595
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ   159 767 897 97 274 022

 

Suomen Hoivatilat -konserni

Rahavirtalaskelma

Euroa 7-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015
Liiketoiminnan rahavirrat        
  Tilikauden voitto 8 074 082 5 687 311 14 697 393 10 468 301
  Oikaisut        
    Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa ja muut oikaisut -8 045 720 -5 952 294 -14 677 203 -11 559 987
    Korkokulut ja muut rahoituskulut 395 736 351 134 868 713 606 463
    Korkotuotot -709 -36 -3 522 -12 242
    Verot 2 069 691 1 343 932 3 741 105 2 657 897
             
Käyttöpääoman muutokset        
  Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos -71 913 -163 531 -368 313 -113 882
  Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 284 171 165 241 -160 782 330 369
  Maksetut korot -446 296 -351 134 -1 033 470 -606 463
  Saadut korot  6 512 36 2 146 12 242
  Maksetut verot 199 733 172 112 -184 209 -237 068
Liiketoiminnan nettorahavirta (A) 2 465 286 1 252 771 2 881 858 1 545 631
             
Investointien rahavirrat        
  Tytäryritysten myynti vähennettynä niiden myyntihetken rahavaroilla 0 0 0 1 369 507
  Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -30 368 461 -19 964 126 -46 920 160 -39 052 106
  Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin 3 111 0 -4 350 -10 503
Investointien nettorahavirta (B) -30 365 350 -19 964 126 -46 924 510 -37 693 103
             
Rahoituksen rahavirrat        
  Osakeannista saadut maksut 0 7 137 000 16 804 089 7 137 000
  Lainojen nostot 27 469 308 14 177 645 29 427 203 29 144 463
  Lainojen takaisinmaksut -1 773 259 -791 007 -3 338 503 -2 908 340
  Maksetut osingot 0 0 -1 033 671 -529 094
Rahoituksen nettorahavirta (C) 25 696 049 20 523 638 41 859 119 32 844 029
             
Rahavarojen muutos (A + B + C) -2 204 015 1 812 283 -2 183 533 -3 303 443
             
Rahavarat tilikauden alussa 6 533 343 4 700 578 6 512 861 9 816 304
Rahavarat tilikauden lopussa 4 329 328 6 512 861 4 329 328 6 512 861

Suomen Hoivatilat -konserni

Laskelma oman pääoman muutoksista

  Emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
Euroa Liite-tieto Osake-pääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Käyvän arvon rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 31.12.2014 FAS   50 000 15 868 805 0 12 149 164 28 067 969
IFRS:n käyttöönoton vaikutukset            
Oma pääoma 1.1.2015 IFRS   50 000 15 868 805 0 12 149 164 28 067 969
Laaja tulos            
Tilikauden tulos         10 468 301 10 468 301
Muut laajan tuloksen erät *            
Tilikauden laaja tulos yhteensä         10 468 301 10 468 301
Liiketoimet omistajien kanssa            
Osingonjako         -529 094 -529 094
Osakeanti     7 137 000     7 137 000
Kannustinjärjestelmä         23 251 23 251
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä   7 137 000   -505 843 6 631 157
Oma pääoma 31.12.2015   50 000 23 005 805 0 22 111 623 45 167 428
             
             
Oma pääoma 1.1.2016 15 50 000 23 005 805 0 22 111 623 45 167 428
Laaja tulos            
Tilikauden tulos         14 697 393 14 697 393
Muut laajan tuloksen erät *           0
  Rahavirran suojaus       -247 754   -247 754
Tilikauden laaja tulos yhteensä       -247 754 14 697 393 14 449 639
Osingonjako         -1 033 671 -1 033 671
Osakeanti 15 30 000 16 774 089     16 804 089
Osakeannin transaktiomenot laskennalisten verojen vaikutus oikaistuna     -669 977     -669 977
Kannustinjärjestelmä         123 690 123 690
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 30 000 16 104 112   -909 981 15 224 132
Oma pääoma 31.12.2016   80 000 39 109 917 -247 754 35 899 035 74 841 198
             
* = erät, jotka voidaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi.      

 

 

 

Suomen Hoivatilat -konserni

Tunnusluvut

  Konserni Konserni
Tuhatta euroa 31.12.2016 31.12.2015
Liikevaihto 7 414 3 823
Liikevoitto 19 304 13 720
Tilikauden tulos 14 697 10 468
Operatiivinen tulos 2 850 1 197
Taseen loppusumma 159 768 97 274
NAV, tuhatta euroa 83 055 49 908
NNAV, tuhatta euroa 74 841 45 167
Omavaraisuusaste, % 46,8 % 46,4 %
Nettovelkaantumisaste, % 90,3 % 87,0 %
Oman pääoman tuotto, % 24,5 % 28,6 %
Osakekohtainen tulos (laimentamaton), euroa 0,75 0,79
Osakekohtainen tulos (laimennettu), euroa 0,75 0,79
Osakekohtainen osinko 0,10* 0,07
Osakekohtainen operatiivinen tulos, euroa 0,15 0,09
NAV / osake, euroa 4,00 3,22
NNAV/osake, euroa 3,60 2,92
Nettotuotto, % 6,9 % 7,1 %
Sopimuskannan arvo** 214 219 139 286
Sopimuskannan keskimaturiteetti (vuotta) 14,2 14,4
Taloudellinen vuokrausaste, % 100 % 100 %
Osakkeiden antioikaistu lukumäärä kauden lopussa 20 788 859 15 486 951
Osakkeiden antioikaistu keskimääräinen lukumäärä kaudella 19 495 409 13 208 595
Osakkeiden antioikaistu keskimääräinen lukumäärä kaudella, laimennettu 19 618 457 13 249 532
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 11 7
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä kaudella 10 7
* hallituksen esitys    
** yhtiön vuokrasopimuksista ja esisopimuksista tulevaisuudessa kertyvä vuokrakassavirta ilman indeksikorotuksia

 

Tunnuslukujen laskentakaavat

         
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma     *100
Taseen loppusumma - saadut ennakot  
         
Nettovelkaantumisaste, % = Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset   *100
Oma pääoma    
         
Oman pääoman tuotto, % = Tilikauden voitto / tappio     *100
Oma pääoma keskimäärin tilikauden aikana  
         
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos  
Katsauskauden osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo  
         
         
Taloudellinen vuokrausaste, % = Katsauskauden bruttovuokrat / kuukausien lukumäärä   *100
Potentiaaliset bruttovuokrat / kuukausien lukumäärä  
         
         
         
Operatiivinen tulos, tuhatta euroa = Tilikauden tulos - /+ Nettovoitot /-tappiot sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta -/+ nettovoitot /-tappiot sijoituskiinteistöjen myynneistä +/- edellä esitetyistä eristä syntyneet tilikauden tulokseen perustuvat verot +/- edellä esitetyistä eristä syntyneet laskennalliset verot  
         
Osakekohtainen operatiivinen tulos, euroa = Operatiivinen tulos      
Katsauskauden osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo  
         
NAV, tuhatta euroa = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma + sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta syntynyt laskennallinen verovelka  
         
Osakekohtainen NAV, euroa = NAV      
Osakkeiden antioikaistu lukumäärä kauden lopussa  
         
NNAV, tuhatta euroa = NAV - sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta syntynyt laskennallinen verovelka  
         
Osakekohtainen NNAV, euroa  = NNAV      
Osakkeiden antioikaistu lukumäärä kauden lopussa  
         
  Tilinpäätöskuukauden annualisoitu vuokratuotto - kyseisten kiinteistöjen ennustetut 12 kk: kulut  
Nettotuotto, % = *100
Tilinpäätöskuukauden vuokrakassavirtaa tuottavien sijoituskiinteistöjen arvo
         
Osakekohtainen osinko, euroa = Tilikaudelta maksettu osinko      
Osinkoon oikeutettujen osakkeiden lukumäärä  


Suomen Hoivatilat Oyj on erikoistunut päivä- ja hoivakotikiinteistöjen sekä palvelukortteleiden tuottamiseen, omistamiseen ja vuokraamiseen. Hoivatilat on perustettu vuonna 2008 ja yhtiö on tehnyt yhteistyötä jo 50 suomalaisen kunnan kanssa ja käynnistänyt 100 kiinteistöhanketta ympäri Suomen. Yhtiö listautui Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle vuonna 2016 ja sillä on lähes 4 000 osakkeenomistajaa.

 

Lisää yhtiöstä: http://www.hoivatilat.fi
Takaisin ylös