Päivitetty: 19.1.2018 15:33

Liputusilmoitukset

Liputusvelvollisuuden syntyminen

Osakkeenomistajan tai osakkeenomistajaan rinnastettavan henkilön on tehtävä liputusilmoitus, kun sen omistus- tai ääniosuus listayhtiössä saavuttaa, ylittää tai alittaa 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosenttia tai kaksi kolmasosaa (liputusrajat) yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä.

Liputusvelvollisuus voi syntyä kolmella eri perusteella:

olemassa olevan omistus- ja ääniosuuden perusteella,

rahoitusvälineillä hankitun ns. pitkän position1 perusteella ja

kohtien 1 ja 2 yhteismäärän perusteella.

Liputusvelvollisuus syntyy, kun osuus missä tahansa 1-3 kohdan omistuksessa saavuttaa, ylittää tai alittaa liputusrajan. Liputusvelvollisuus voi syntyä myös ilman osakkeenomistajan nimenomaisia toimia. Näin voi tapahtua esimerkiksi omistuksen laimentuessa osakeannin seurauksena, omistusosuuden kasvaessa kohdeyhtiön omien osakkeiden mitätöinnin seurauksena tai rahoitusvälineillä hankitun pitkän position muuttuessa ns. delta-arvon muuttumisen johdosta.

Osakkeenomistajan omistus- ja ääniosuutta laskettaessa omistusosuuteen luetaan mukaan muun muassa osakkeenomistajan määräysvallassa olevan yhteisön ja säätiön omistus- ja ääniosuus sekä osakkeenomistajan ja sen määräysvallassa olevan yhteisön eläkesäätiön ja eläkekassan omistus- ja ääniosuus.

Osuuden laskemisessa on käytettävä listayhtiön julkistamia tietoja sen kokonaisäänimääristä ja kokonaisosakemääristä.

Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään seuraavana kaupankäyntipäivänä sen jälkeen, kun osakkeenomistaja sai tietää tai hänen olisi pitänyt tietää liputusrajan rikkoutumisesta tai oikeustoimesta, jonka toteutuessa liputusraja rikkoutuisi.

Liputusilmoituksen tekeminen

Liputusilmoitus tehdään listayhtiölle ja Finanssivalvonnalle. Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään liputusrajan rikkoutumista seuraavana kaupankäyntipäivänä.

Liputtaja lähettää ilmoituksen sekä kohdeyhtiöön että Finanssivalvontaan.

Finanssivalvontaan liputusilmoitus toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi.

Liputusilmoitus tehdään kirjallisesti liputuslomakkeella. Liputusilmoituksessa on esitettävä erikseen olemassa oleva omistus- ja ääniosuus, rahoitusvälineillä hankittu pitkä positio ja näiden yhteismäärä.

Kohdeyhtiö julkistaa liputusilmoituksen.

Liputusilmoitukset 2017

3.3.2017 OP Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen OP-Suomi Arvo -sijoitusrahaston ja OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahaston omistus- ja ääniosuus Hoivatiloissa on ylittänyt 5 %:n rajan

28.3.2017 Timo Pekkarisen ja hänen määräysvaltayhteisönsä Tirinom Oy:n yhteenlaskettu omistus- ja ääniosuus Hoivatiloissa on alittanut 5 %:n rajan

28.3.2017 Partnera Oy:n määräysvaltayhteisöjen Nurture Property Holding Oy:n ja Nurture Real Estate Holding Oy:n yhteenlaskettu omistus- ja ääniosuus Hoivatiloissa on alittanut 20 %:n rajan

11.5.2017 Länsförsäkningar Fondförvaltning AB:n omistus- ja ääniosuus Hoivatiloissa on ylittänyt 5 % rajan

16.10.2017 OP-Suomi -sijoitusrahaston omistus- ja ääniosuus Hoivatiloissa on ylittänyt 5%:n rajan