Listautumisanti 2016

Suomen Hoivatilat Oyj:n listautumisanti

Suomen Hoivatilat Oyj:n (”Yhtiö”) listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön osakkeiden tai listautumisannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin. Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat tällä hetkellä Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa, eikä verkkosivu muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä merkitä, ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Yhdysvalloissa tai muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai muiden määräysten vastaista.

Tällä verkkosivulla mainittuja Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä Yhdysvaltain lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettuja saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Australian, Etelä-Afrikan, Hongkongin, Japanin, Kanadan tai Yhdysvaltojen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, etteivät heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö tai listautumisannin järjestäjä ei ota mitään vastuuta siitä, että henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Painaessanne alla olevaa linkkiä nähdäksenne saatavilla olevat asiakirjat, teidän katsotaan vakuuttaneen, että:

  1. Asutte ja oleskelette tällä hetkellä muussa valtiossa kuin Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa;
  2. Ette asu tai oleskele tällä hetkellä missään sellaisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa jäsenvaltiossa, joka on saattanut voimaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY, annettu 4 päivänä marraskuuta 2003, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta (muutoksineen) (”Esitedirektiivi”) (muut kuin Suomi), ellei Esitedirektiivin poikkeussäännös sovellu; ja
  3. Asutte ja oleskelette tällä hetkellä (a) Suomessa tai (b) Suomen ja kunkin edellä kohdissa (1) ja (2) mainitun maan ulkopuolella ja olette oikeutettu näkemään tällä verkkosivulla olevat tiedot ja asiakirjat ilman, että teihin kohdistuu mitään oikeudellisia rajoituksia ja ilman että Yhtiön puolelta edellytetään lisätoimenpiteitä.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt edellä mainitut rajoitukset ja suostun toimimaan niiden mukaisesti.