Päivitetty: 28.2.2018 09:22

Yhtiökokous

Yhtiökokous on Hoivatilojen ylin päättävä elin. Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksissa. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinainen yhtiökokous päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan sille kuuluvista asioista kuten tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta, taseen osoittaman voiton käyttämisestä, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valitsemisesta ja heidän palkkioistaan sekä hallituksen jäsenten lukumäärästä. Varsinainen yhtiökokous päättää myös vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Lisäksi ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä silloin, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun Yhtiön tilintarkastaja tai Yhtiön osakkeenomistajat, joiden osakkeet edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa (1/10) kaikista Yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista, sitä kirjallisesti vaativat tietyn asian käsittelyä varten.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu Yhtiön internetsivuilla tai muutoin todistettavasti aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Varsinainen yhtiökokous 2018

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Suomen Hoivatilat Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 27.3.2018 klo 15.00 Uudella Seurahuoneella, Westerlundin salissa osoitteessa Rantakatu 4 90100 Oulu. Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu klo 14:30 alkaen.

28.2.2018 Suomen Hoivatilat Oyj Yhtiökokouskutsu

Varsinainen yhtiökokous 2017

Suomen Hoivatilat Oyj:n 23.2.2017 Oulussa pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2016 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sellaisenaan.

Yhtiökokoukseen liittyviä tiedotteita:

2.2.2017 Suomen Hoivatilat Oyj:n yhtiökokouskutsu

23.2.2017 Suomen Hoivatilat Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Yhtiökokoukseen liittyvät materiaalit:

Esitys nimitystoimikunnan työjärjestykseksi

Satu Ahlman CV

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

Yhtiökokouksen pöytäkirja